Landal werkte mee aan pilot bedrijfsafval

Rijkswaterstaat ontwikkelde de afgelopen maanden samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV twee stappenplannen voor het omgaan met PMD-bedrijfsafval. (verpakkingsafval) De Nederlandse Spoorwegen (NS) en Landal GreenParks werkten mee aan een pilot rondom dit project.

Afvalscheiding bij Landal

Landal GreenParks: plannen voor de toekomst staan klaar

Landal GreenParks onderzocht de mogelijkheden voor het bronscheiden van PMD. Het bedrijf koos hiervoor vakantiepark Heideheuvel (Beekbergen) als pilotpark. Tijdens het uitwerken van de praktijkcase concludeerden Landal GreenParks en Royal HaskoningDHV dat bronscheiding van PMD voor extra kosten zorgt. De extra kosten zitten enerzijds in de aanpassingen op het park zelf, zoals een extra afvalbak en aangepaste communicatie in elke bungalow. Anderzijds kost het laten ophalen van PMD door een inzamelaar veel geld. Tanja Roeleveld, programmamanager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks: ‘’Het recyclen van PMD-afval kost in totaal vier keer meer dan we nu kwijt zijn. Dat is voor ons niet haalbaar, het is nog te duur. Maar we zetten de aanpak en de plannen vast klaar voor als het in de toekomst wel financieel haalbaar wordt. We gaan ons nu focussen op andere recyclemogelijkheden.’’

Stappenplannen

De pilots leverden niet alleen nuttige kennis op voor Landal en NS. Ze dienen ook als voorbeeld voor andere bedrijven in Nederland. Rijkswaterstaat vertaalde de uitkomsten van de pilots in twee stappenplannen: een voor kleine bedrijven en organisaties en een voor grote bedrijven en organisaties in Nederland. Hieronder volgt een korte omschrijving van de vijf stappen.

Stap 1: ambitieniveau vaststellen

Allereerst is het belangrijk om het ambitieniveau binnen het bedrijf vast te stellen. Dit bepaalt hoe de mogelijke scenario’s worden ingevuld en wat de financiële marge voor investeringen en operationele kosten is. We hanteren drie ambitieniveaus: voldoen aan wet- en regelgeving, alleen scheiden als dit niet tot extra kosten leidt en ambitieus scheiden vanuit MVO-beleid.Het is in deze stap ook belangrijk om randvoorwaarden vast te stellen. Denk aan kosten, bedrijfscultuur en imago en uitstraling en communicatie. 

Stap 2: analyseren van de huidige situatie

Maak vervolgens een analyse van de huidige situatie. Hoe komen afvalstoffen binnen uw bedrijf vrij en wie is daar verantwoordelijk voor? Hoe wordt het afval op dit moment ingezameld en wat is het lopende afvalcontract? De antwoorden op deze vragen hebben grote invloed op de mogelijkheden. Bovendien is het zo mogelijk om de ‘nulsituatie’ vast te leggen en om een doel voor de toekomst te formuleren. Als uw bedrijf overweegt om PMD-afval te gaan scheiden en recyclen, is de belangrijkste vraag hoeveel PMD-afval binnen het bedrijf aanwezig is. De hoeveelheid en samenstelling van het PMD bepaalt of er voldoende massa is om milieuwinst te boeken.

Stap 3: bronscheiden of nascheiden?

Maak een keuze tussen bron- of nascheiden. Of een combinatie. Bij bronscheiden scheiden medewerkers, gasten of klanten hun afval zelf tijdens het wegwerpen. Dat is in potentie de beste manier om verschillende verpakkingen van elkaar en van hun inhoud te scheiden. Maar het succes hangt af van hoe goed mensen scheiden. Vaak blijft er een deel van het PMD in het restafval achter. Ook kunnen dienstverleners het PMD-afval niet altijd laten recyclen. In dat geval wordt het PMD uiteindelijk verbrand. Nascheiden zorgt in potentie voor goed gesorteerd PMD-afval dat geschikt is voor verdere recycling. Maar ook hier kleeft een nadeel aan: het resultaat is sterk afhankelijk van hoeveel etensresten, papier en niet-recyclables er in het restafval zitten. Ook spelen schaal en vervoer een belangrijke rol, omdat er in Nederland slechts een paar nascheidinginstallaties zijn die PMD uit bedrijfsmatig restafval halen.

Stap 4: scenario kiezen

Als blijkt dat bron- en/of nascheiding van PMD-afval binnen uw bedrijf kansrijk is, is het tijd om een of meerdere scenario’s vast te stellen. Elk scenario bestaat uit een ambitieniveau en een specifieke invulling. Er zijn vier mogelijke scenario’s: bronscheiding van PMD, nascheiding van PMD, bronscheiding van PMD gevolgd door nascheiding van PMD en geen recycling van PMD-afval. Het is belangrijk om voor elk scenario de kosten en de baten te bekijken. Zijn deze afgewogen? Dan is het tijd om een scenario te kiezen dat aansluit op het geformuleerde ambitieniveau en de bedrijfsstrategie. Hierbij is het ook belangrijk om de mogelijke kansen en risico’s af te wegen.

Stap 5: implementeren.

Scenario gekozen? Dan kan uw bedrijf dit scenario implementeren. Dat kan in één keer of in fasen, dat is afhankelijk van het scenario en de grootte van uw bedrijf.

Meer informatie: www.vangbuitenshuis.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *