Open natuurgebieden groeien steeds verder dicht

Landschappen die van oudsher grotendeels open zijn zoals heide, halfnatuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt.

Dit blijkt uit nieuwe analyses van gegevens uit het Landelijk Meetnet Flora, uitgevoerd door het CBS. De resultaten zijn gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving.

Heide, halfnatuurlijk grasland en open duin zijn begroeiingstypen die grotendeels in natuurgebieden liggen. Van nature gaan deze over in bos doordat er bomen en struiken verschijnen. Terreinbeheerders gaan dat tegen om de verscheidenheid aan landschappen en soorten in stand te houden. Dat kan door regelmatig te maaien, grazers (vee) in te zetten, of de jonge bomen en struiken te verwijderen. In Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, is dat extra belangrijk omdat die aan Europese eisen moeten voldoen.

Sinds 1999 is de verbossing en verstruiking van open begroeiingstypen in Natura 2000-gebieden toegenomen. In de jaren 1999-2003 was 7 procent van de heide, halfnatuurlijk grasland en open duin in Natura 2000-gebieden bedekt met boom- en struiksoorten. In de jaren 2016-2019 is dit opgelopen tot bijna 12 procent.

Alle genomen beheersmaatregelen zijn tot nu toe onvoldoende om het verder dichtgroeien van open natuurgebieden te voorkomen. Op veel plaatsen heeft begrazing met paarden en runderen de plaats ingenomen van maaien. Deze grote grazers zijn vaak niet in staat om de vegetatie op het hele terrein kort te houden, waardoor een deel in bos en struiken kan veranderen.

Bron en meer informatie: www.cbs.nl

Gevolgen voor recreatieve beleving?

We vroegen Martin Goossen, senior onderzoeker op het gebied van natuurbeleving aan de universiteit Wageningen naar de gevolgen voor de recreatieve beleving. Goossens: “Bosgebieden scoren, net na plattelandsgebieden, het hoogst als het gaat om de recreatieve beleving. Dus wat dat betreft zie ik niet direct een negatieve impact op de recreatieve beleving als er meer bossen ontstaan. Een ander belangrijk element in de waardering van een natuurgebied is de ‘afwisseling van landschappen’. Als een gebied dus helemaal dichtgroeit, dan kan de waardering daardoor wel afnemen.”

Meer informatie over de aantrekklijkheid van landschappen: www.daarmoetikzijn.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *