Kwaliteitsimpuls natuur en recreatie Noord-Hollandse kuststreek

De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland gaan de kuststreek in de gemeenten Bergen en Zijpe mooier maken. Langs de kust gaan deze partners een programma van zo’n 25 projecten uitvoeren, zoals de aanleg van natuur en nieuwe fiets- en wandelroutes. De aanleiding is het herstel van de veiligheid van de kust.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “We maken de kust veiliger, recreatief aantrekkelijker en economisch sterker. De kust van Noord-Holland is een belangrijke trekpleister voor toeristen en biedt inwoners allerlei recreatiemogelijkheden.”

De komende jaren maken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland de kust veilig. De gebiedspartners grijpen de kansen die dit biedt aan om tegelijkertijd de kuststreek te versterken op het gebied van recreatie, toerisme, natuur en economie.

De dagelijks besturen van de partijen die het ruimtelijke programma uitvoeren, hebben afgesproken dat zij een samenwerkingsovereenkomst gaan tekenen. Ook HHNK tekent de overeenkomst. HHNK en Rijkswaterstaat zullen bij het ontwerp en de realisatie van de kustversterking rekening houden met het ruimtelijke programma.

De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland (LNH) en de provincie Noord-Holland hebben samen een programma opgesteld voor de aanleg van recreatieve voorzieningen en natuurgebieden. Het uitgangspunt dat daarbij wordt gehanteerd is dat de projecten van het programma moeten passen bij het karakter van de omgeving. De samenwerkingspartners voeren het programma uit onder regie van de provincie. In totaal hebben de partners 10,5 miljoen euro uitgetrokken voor het verbeteren van de inrichting van het gebied. Hiervan stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland € 8 miljoen beschikbaar, onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten. Voor het versterken van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de kust tussen Camperduin en Callantsoog stelt het Rijk apart budget beschikbaar.

Recreatieve voorzieningen langs de kust
Bij Petten, Camperduin en Callantsoog komen recreatieve voorzieningen, zoals uitkijkpunten. Het parkeerterrein Kiefteglop wordt vergroot en opnieuw ingericht. Ook worden strandopgangen aangelegd of aangepast. De weg van het dorp Petten naar het strand wordt opnieuw ingericht. Langs de dijk bij Camperduin komen nieuwe fietsenstallingen en een standplaats voor campers. Bij Callantsoog in het Botgat komen een nieuw wandelpad en een nieuwe ruiterroute. De Uitlandse Polder krijgt een wandelpad.

Natuur
Natuurmonumenten en de provincie zorgen ervoor dat de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de eeuwenoude Harger- en Pettemerpolder behouden blijft. De bijzondere natuurwaarden, ontstaan door aanwezigheid van zoet en zout water, worden verbeterd en uitgebreid. De polder wordt ook beter beleefbaar, met nieuwe wandelpaden en andere voorzieningen voor recreanten. Ook de natuurkwaliteit van de Uitlandsepolder, achter het Zwanenwater wordt verbeterd met het aanbrengen van meer variatie in de polder. In de Zandpolder bij Callantsoog gaat LNH een natuurlijke overgang aanleggen tussen de duinen en de binnenduinrand.

Veiliger en strand
HHNK, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland bereiden momenteel de aanbesteding van het versterken van de kust voor. Voor de kust wordt zand opgespoten dat de golven breekt. Dat is een effectieve methode om de kust te versterken. Doordat er zand opgespoten wordt kan er strand voor de Hondbossche en Pettemer Zeewering komen en dat is een toegevoegde waarde voor de omgeving. De partijen selecteren in 2012 een aannemer die de versterking van de kust zal uitvoeren. In 2013 zal de uitvoering starten.

Meer informatie
Meer informatie over de versterking van de zeewering: hhnk.nl/zwakkeschakels. In het voorjaar van 2012 komt er een nieuwe website met informatie over de versterking van de kust: kustopkracht.nl. Op deze website komt dit jaar ook meer informatie beschikbaar over de recreatie- en natuurprojecten. In de loop van het jaar wordt bekend wanneer een start wordt gemaakt met deze projecten. Rondom de uitvoering van de projecten zullen de partijen die een project uitvoeren de communicatie met de directe omgeving verzorgen.

Bron: persbericht provincie Noord-Holland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *