Hernieuwde ontwikkelkansen voor Limburgse Maasplassen

In het Limburgse Gouvernement is op 21 oktober het binnen het Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) opgestelde Masterplan Maasplassen gepresenteerd. Met de totstandkoming van dit Masterplan is een belangrijke stap gezet om belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van de Maasplassen tussen Roosteren en Belfeld op te ruimen. Het plan biedt nieuwe kansen voor ondernemers, natuurontwikkeling én hoogwaterbestrijding.

Creatieve ondernemers introduceerden in 2010 drijvende vakantiewoningen op de Maasplassen. (Comfortpark Wessem)

Sinds de hoogwaters van de Maas in 1993 en 1995, gelden vanuit het Rijk voor de gehele Maasvallei strikte regels ten aanzien van het bouwen in het winterbed. Daardoor zit ook het Maasplassengebied praktisch gezien ‘op slot’. Ontwikkelingen zijn alleen maar mogelijk als de afname aan waterbergend vermogen wordt gecompenseerd of als rivierverruiming wordt gerealiseerd. Deze regels zijn er in veel gevallen de oorzaak van dat initiatieven op het vlak van wonen, recreatie en toerisme de afgelopen vijftien jaar niet van de grond zijn gekomen. Immers, veel initiatiefnemers zijn niet in staat gebleken om tevens de vereiste rivierkundige maatregelen te treffen.

Om uit deze moeilijke situatie te geraken en om de economische potenties van het Maasplassengebied te kunnen benutten, is het noodzakelijk om projecten in het winterbed niet langer individueel maar op het niveau van gebiedsontwikkeling te beoordelen op hoogwatereffecten. Met andere woorden: plussen en minnen in een groter gebied.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck is verheugd over het feit dat de regio, de Provincie en Rijkswaterstaat erin zijn geslaagd om tot een gezamenlijke visie op de (her)inrichting van het Maasplassengebied te komen. “Met dit Masterplan kan het gebied ‘van het slot’ worden gehaald en kan samen met de private sector op volle kracht koers worden gezet naar een nog aantrekkelijker waterrecreatiegebied.” Hij presenteerde het plan vandaag samen met  wethouder Paul Vogels van de gemeente Leudal, wethouder Ton Forschelen van de gemeente Maasgouw en Pierre Verbraak, hoofd afdeling Planstudie en Nautische Zaken van Rijkswaterstaat.

In het Masterplan is gekozen voor een integrale aanpak van infrastructuur, natuur en economie. Daarmee kan de huidige impasse worden doorbroken en kunnen bestaande plannen van de plank worden gehaald en nieuwe plannen worden ontwikkeld. Een voorbeeld van die koppeling is het project de Lus van Linne. Hier wordt grindwinning gecombineerd met natuurontwikkeling én het aftoppen van hoogwaterpieken. In beginsel ontstaat hierdoor ruimte voor bouwplannen.

De Provincie en de regio zijn met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in overleg om op korte termijn te komen tot afspraken om ontwikkelingen in het winterbed mogelijk te maken. Uiteraard mits deze passen binnen het Masterplan Maasplassen en er elders binnen de gebiedsontwikkeling in voldoende mate compensatie en/of rivierverruiming wordt gerealiseerd.

Wat merken de inwoners van Midden-Limburg van het Masterplan? In elk geval dat er maatregelen worden genomen tegen mogelijke nieuwe overstromingen. Onder meer door het verlagen van de oevers, het graven van nevengeulen en aanleg van zogeheten retentiegebieden waarin een deel van het Maaswater tijdens hoogwater kan worden ‘geparkeerd’. Een voorbeeld daarvan is het gebied ten westen van het Lateraalkanaal tussen Beegden en Horn. Daarnaast komt er langs de hele Maas meer groen om de loop van de rivier in het landschap te accentueren waardoor de Maas herkenbaarder wordt in het landschap. Ook komen er meer fiets- en wandelpaden. Niet in de laatste plaats kunnen verschillende initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie nu toch worden uitgevoerd, zoals wonen aan de waterkant.

Naar verwachting worden de komende jaren voor enkele honderden miljoenen geïnvesteerd op en rond de Maasplassen; met 3000 hectare en 50 kilometer lengte één van de grootste aaneengesloten waterrecreatiegebieden van Nederland.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraden van de Midden-Limburgse Maasgemeenten en de gemeente Beesel de in het Masterplan Maasplassen neergelegde visie ‘vertalen’ naar een intergemeentelijke structuurvisie voor de (her)inrichting van het Maasplassengebied. Het traject van de ontwikkeling van een intergemeentelijke structuurvisie, inclusief inspraaktrajecten en het opstellen van een plan-MER, start begin 2012 en zal ongeveer anderhalf jaar duren.

Aan het Masterplan is ruim een jaar gewerkt. Het Masterplan Maasplassen geniet een breed draagvlak. Het is een gezamenlijk product van alle Midden-Limburgse gemeenten, de Noord-Limburgse gemeenten Beesel en Peel en Maas, de Belgische gemeenten Kinrooi en Maaseik, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en NV De Scheepvaart, de evenknie van Rijkswaterstaat in Belgisch-Limburg.

Bron: persbericht Provincie Limburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *