Commerciële zwemscholen vallen nu ook onder CAO Zwembaden – Is dat wel handig?

Het bestuur van de WiZZ en de FNV-bestuurders Sport & Bewegen hebben eind juni een aanvraag gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken om de cao zwembaden 2022 algemeen verbindend te verklaren. Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zet vraagtekens bij deze ontwikkeling. (zie deel 2)

Onder de nieuwe afspraken geldt dat de cao zwembaden niet alleen van toepassing is op de bij de WiZZ aangesloten bedrijven en werknemers, maar ook voor alle overige zweminrichtingen in de sector die aan de cao-definitie voldoen.
Voor de zwembaden betekent dit straks dat de medewerkers in de commerciële zwemscholen ook weer onder deze cao vallen. Als jij bij een commerciële zwemschool werkt heb je minimaal recht op de afspraken uit de cao zwembaden, zoals een loonsverhoging én de pensioenaanspraak. Maar ook op een pauze nadat je drie uur in het zwembad hebt gestaan. 

Van start in 2022

De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) geldt alleen voor 2022 en heeft geen terugwerkende kracht. Voor een aanvraag is een onderzoek nodig hoe representatief deze cao is voor alle zwembaden. Hierbij wordt gekeken welke baden lid zijn van de WiZZ en welke niet? Is een bedrijf aangesloten bij de WiZZ dan geldt de werking van de cao automatisch. Voor de andere bedrijven is de AVV nodig zodat de cao zwembaden verplicht is om op te nemen in jouw contract. Niet alle zwemscholen zijn lid van de WiZZ. De WiZZ-bestuurszetel die beschikbaar is voor de zwemscholen om invloed uit te oefenen op de cao is helaas niet bezet. 

Pensioenpot

Bestuurder FNV Sport & Bewegen Ingrid Koppelman: “Met een AVV zeggen we dat we het belangrijk vinden dat alle medewerkers in de zwembaden en dus ook bij zwemscholen recht hebben op de cao-afspraken. Zoals aansluiting bij het pensioenfonds SPR. Alle zwemscholen zijn daartoe dus verplicht. Het is in ieders belang dat gezamenlijke afspraken nagekomen worden, want hoe meer geld er bijvoorbeeld wordt afgedragen naar een pensioenfonds, hoe gunstiger dat is voor de pensioenpot en dus voor jouw uiteindelijke pensioen.”

Naleving

De vakbond is traditioneel de partij die zorgt voor naleving van de cao. Wij krijgen wekelijks vragen van leden over de cao. Mag dit wat de werkgever doet, want in de cao staat dat…? Als de werkgever iets doet wat niet de afspraak is, klopt de FNV op de deur. 

Ingrid Koppelman: “Ik zeg het eerlijk, we hebben weinig leden bij de zwemscholen en dus is wat we horen over bijvoorbeeld geen pensioenopbouw bij zwemscholen vooral via via. Een gelijk speelveld is wat wij als vakbond nastreven met een cao, iedereen heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Krijg je niet waar je recht op hebt, zorg dan dat je lid bent. Je hebt dan een vakbond achter je staan in het opeisen van je recht.”

Bron en meer informatie: www.fnv.nl

Publieke en Private partijen in de zwembadwereld

Volgens Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ontstaan er door deze nieuwe afspraak problemen, met name bij (commerciële) partijen die hun eigen broek moeten ophouden. Dit kan gevolgen hebben voor de zwemlessen van 100.000 kinderen – op een moment dat de achterstanden toch al groot zijn.

Tweedeling in de zwembadsector

De sector is pakweg in te delen in twee groepen: publiek (gemeentelijke zwembaden met een commerciële uitbater) en privaat (zwemscholen en commerciële zwembaden). In totaal zijn er zo’n 1.900 zwembaden en zwemscholen. Bij de commerciële baden volgen 100.000 kinderen zwemles. Sinds jaar en dag zijn er een paar grote spelers. De bekende hiervan zijn de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ).

Verschillen in coronasteun

Tijdens de coronacrisis is er veel overleg geweest tussen deze partijen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De WiZZ heeft rond de sluiting van de zwembaden duidelijk aangegeven dat zij niet voor zwemscholen kunnen opkomen omdat zij niemand in het bestuur hebben namens hen. Hun ledenaantal bestaat daarom grotendeels uit publieke zwembaden met een commerciële uitbater.

Daar waar commerciële baden alles bij elkaar hebben moeten schrapen om overeind te blijven, konden publieke baden ondersteuning ontvangen uit de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUKIJZ) die het exploitatietekort van lockdowns en maatregelen moest dichten.

Belangen van de commerciële tak

De WiZZ heeft in 2021 samen met vakbond FNV besloten dat het personeel in alle zwembaden verplicht moet worden om onder de cao te vallen. De WiZZ, die dus weinig tot geen commerciële zwembaden vertegenwoordigt, heeft foutief gehandeld door te pretenderen dat zij dit ook in het belang van commerciële zwemscholen zouden doen.

Een zwemschool hanteert momenteel de salarissen in overeenstemming met de cao Zwembaden 2021. Hierin zit al een verhoging omdat het minimumloon weinig waardering geeft. Kijkend naar een van de eisen van het FNV om de minimumlonen in de commerciële tak ook naar minimaal 14 euro te upgraden zal de loonsom doen stijgen met 30 tot 40 procent.

Zwemlessen in gevaar?

Om het hoofd boven water te kunnen houden zullen de kosten doorberekend moeten worden in de zwemlessen. Samen met de verhoogde energieprijzen zorgt dit voor een stijging van 25 procent meer kosten voor de aanbieders van zwemlessen. De kinderen die nu bij de private partijen zwemmen, mogen niet de dupe worden.

Mocht de commerciële tak verplicht worden om deel te nemen aan de cao Zwembaden, dan moet er vanuit Den Haag ook een potje komen om de extra kosten op te vangen. Zo blijven zwemdiploma’s betaalbaar en worden ouders hier niet de dupe van.

Meer informatie: www.nswz.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *