Bij de nieuwe inrichtingsplannen voor het Landelijk Gebied komt recreatie er bekaaid af

Het ministerie van LNV werkt samen met de provincies aan nieuwe toekomstplannen voor het Landelijk gebied. In het plan dat ter inzage ligt is er vooral veel aandacht voor natuur en de transitie van de landbouwsector. Zowel HISWA RECRON als de ANWB hebben een zienswijze ingestuurd waarin (veel) meer aandacht wordt gevraagd voor de recreatieve functies.

Het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is de volgende stap naar een duurzame toekomst voor het landelijk gebied. Het beschrijft de aanpak en uitgangspunten om te komen tot een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water op orde is, waar planten en dieren kunnen voortbestaan en dat een bijdrage levert aan de strijd tegen en het anticiperen op klimaatverandering. Zo’n landelijk gebied biedt ook ruimte voor agrarische ondernemers met duurzame verdienmodellen. Wel zijn ruimtelijke keuzes nodig: niet alles kan overal.” Zie ook: Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (pdf)

Uit de samenvatting van het rapport

Het NLPG is een werkdocument dat nu is gepubliceerd en waar stakeholders hun visie aan mogen toevoegen. De belangen van recreanten en ondernemers in de gastvrijheidssector komen er in het document vrij bekaaid vanaf. Het zijn vooral de (Europese) stikstofnormen en de transitie van de landbouwsector die erg veel aandacht opeisen. Belangenorganisaties als HISWA RECRON en de ANWB hebben inmiddels een zienswijze ingestuurd waarin zij aangeven welke onderdelen zij graag willen toevoegen en wijzigen aan dit toekomstplan voor het landelijk gebied.

Recreatie als bedreiging voor ‘de natuur’?

Vanuit HISWA RECRON wordt ontstemd gereageerd op het feit dat ‘recreatie’ wordt neergezet als bedreiging voor de natuur in Nederland. HISWA RECRON ziet juist het tegenovergestelde: “De vrijetijdseconomie heeft niet voor niets een prominente rol in de Rijksagenda Collectief Natuurinclusief als verbinder tussen natuur, landelijk gebied en recreatie. De komende jaren worden vanuit het domein Vrijetijdseconomie samen met rijk, provincies, natuur- en landschapsbeheerders, gebruikersorganisaties en ondernemers programma’s ontwikkeld voor groen-blauwe dooradering van beleefbare landschappen waar functies samenkomen.”

Ook worden er twee belangrijke punten toegevoegd die nog onvoldoende in het rapport aan bod komen:

  • De branchevereniging mist de aandacht voor de belangrijke maatschappelijke rol die recreatie (in de groene ruimte) heeft voor de maatschappij. Recreatie en verblijf in natuur en platteland draagt bij aan het welbevinden van de bevolking. Daarnaast is het ook een enorm belangrijke economische sector, die voor veel regio’s de kurk is waar de economie op drijft.
  • Bij de transitie van de landbouw wordt gekeken naar alternatieven voor boeren die moeten stoppen met hun agrarische bedrijfsvoering. HISWA RECRON waarschuwt er bij voorbaat voor dat transformaties niet mogen leiden tot oneerlijke (gesubsidieerde) concurrentie van bestaande sectoren.

Tot slot nodigt HISWA RECRON de ontwikkelaars van het NPLG op om het rapport niet top-down te ontwikkelen, maar in overleg met de diverse stakeholders uit de maatschappij.

Lees de hele zienswijze op: https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/20877/zienswijze-hiswa-recron-op-nationaal-programma-landelijk-gebied

ANWB: De verbinding tussen mens, natuur en landschap gaat niet zonder recreatieve infrastructuur

Ook ANWB, belangenbehartiger van recreërend Nederland, heeft nog de nodige aanvullingen op de plannen. De ANWB liet in 2023 een onderzoek uitvoeren naar de behoefte aan recreatieve groene ruimte. De uitkomst: Er dreigt een steeds groter tekort aan recreatieve ruimte om te fietsen, wandelen en ontspannen.

De ANWB focust in haar zienswijze vooral op de recreatieve infrastructuur: “Een goede recreatieve toegankelijkheid van het landelijk gebied zorgt voor spreiding van de recreatieve druk, levert daarmee een bijdrage aan de instandhouding van kwetsbare natuurgebieden en biedt kansen voor boeren om hun onderneming te verbreden naar de gastvrijheidssector. Daarnaast is voldoende ruimte voor recreatie van belang vanuit het oogpunt van volksgezondheid (welbevinden, beweging, preventie) en het behoud van voorzieningen in het landelijk gebied.”

De ANWB wil vooral dat garanties voor een toegankelijk landelijk gebied beter worden vastgelegd in nieuwe wet- en regelgeving.

Lees de hele zienswijze op: Zienswijze ANWB op NPLG 2024 (pdf)

En er zijn nog meer partijen die inmiddels een zienswijze hebben ingestuurd. Zie ook:

Meer informatie: www.platformparticipatie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *