Uitbreidingsmogelijkheden toeristische attractie vaak beperkt door de omgeving

Wat zijn jouw ontwikkelkansen op de huidige locatie van je bedrijf? Dat heeft lang niet alleen te maken met de mogelijkheden op je eigen perceel, maar deze ruimte worden ook steeds meer beïnvloed door de sociale omgeving. De afgelopen jaren zien we het begrip ‘overtoerisme’ steeds vaker opduiken om als argument om ontwikkelingen te stoppen. Maar wanneer is er nu echt sprake van het overschrijden van een maximale capaciteit?

In opdracht van Bureau Toerisme werkt een ingehuurd adviesbureau aan een meetinstrument om gemeenten en ondernemers te helpen bij het objectief vaststellen van de draagkracht van de omgeving voor een bedrijf met groeiplannen.

Het doel is niet zozeer om de ontwikkelingen te beperken, maar meer om aan te geven waar er juist groeimogelijkheden liggen. Op deze wijze kan sneller worden bepaald of een uitbreidingsplan kans van slagen heeft en waar er eventueel alternatieven gevonden kunnen worden.

Bij een uitbreiding staan de vergunningverlenende overheden vaak voor een lastig dilemma om meerdere belangen tegen elkaar af te wegen. Voor ondernemers betekent dit vaak een (te) lange procedure voordat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan. Door van de voren, pro-actief, de consequenties van een locatie-ontwikkeling in beeld te brengen, wordt het beslisproces aanzienlijk vereenvoudigd en versneld. 

Het adviesbureau beschikt al over veel kennis en data die zij inzetten om het draagkrachtonderzoek uit te voeren. Op specifieke ontwikkellocaties wordt daarnaast nog een gesprek gevoerd met de ondernemer of projectontwikkelaar over de uitbreidingsplannen. Door de gegevens over een specifiek project te combineren met kerncijfers uit de recreatie-economie ontstaat een goed beeld van de situatie. Ook ondernemers kunnen daar hun plannen verder op aanpassen.

Richard de Bruin, directeur Bureau Toerisme ligt toe: “Wij zien deze problematiek regelmatig terugkeren bij gemeenten met recreatieve plannen. Vrijwel iedereen doorloopt een zelfde procedure, maar het kost telkens veel energie en tijd om een ontwikkeltraject goed in te richten. Door een procedure grotendeels te standaardiseren en aan meerdere overheden aan te bieden kun je veel tijdswinst boeken. Dit soort samenwerking is ook van belang omdat daarmee een verbinding wordt gemaakt met de recreatie-economie in een veel bredere regio.”

Zelflerend traject

Bureau Toerisme zal ook enkele pilotprojecten ondersteunen. Met de kennis die daarin wordt opgedaan wordt het model voor de toeristisch recreatieve draagkracht van een gebied verder verfijnd. Zo ontstaat in de loop der tijd een steeds beter instrument om ontwikkelplannen te ondersteunen.

Tot slot kan het instrument ook worden ingezet om lokale ontwikkelingen af te stemmen op een regionaal niveau. Daarvoor worden zogeheten ‘Balanstafels’ opgezet waarin beleidsmakers en beheerders van recreatiegebieden hun plannen en ambities op elkaar kunnen afstemmen.

Het onderwerp komt ook (kort) aan bod tijdens de Opening van het toeristisch seizoen in Rivierenland op vrijdag 24 maart

Vaker actief in beleidsondersteuning

Bureau Toerisme maakt al langer werk van een nieuwe aanpak rond bestemmingsmanagement. Zo lanceerde ze in 2022 Destidata. Dit is een Geografisch Informatie Systeem specifiek gericht op de toeristisch recreatieve infrastructuur van een gemeente of regio. Zie ook: www.destidata.nl

Meer informatie: www.bureautoerisme.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *