De maatregelen om het Corona-virus te bestrijden hebben directe gevolgen voor bewoning op vakantieparken. De huidige crisis plaatst ook het wonen op, en transformeren van, vakantieparken in een nieuw perspectief.

De maatregelen om het Corona-virus te bestrijden hebben directe gevolgen voor bewoning op vakantieparken. De huidige crisis plaatst ook het wonen op, en transformeren van, vakantieparken in een nieuw perspectief.

Gevolgen sluiting vakantieparken i.v.m. Corona (COVID-19)

We bevinden ons in een uitzonderlijke tijd, die veel onzekerheden met zich meebrengt en waarin veel vakantieparken gedwongen moeten sluiten. We moeten natuurlijk voorkomen dat mensen in deze periode op straat belanden. Naar schatting verblijven er in Nederland ongeveer 55.000 mensen permanent in een recreatiewoning. Gemeenten zullen daarom in deze tijd goed kijken naar het nut en de noodzaak van handhaven op permanente bewoning. De menselijke maat hierin is nu belangrijker dan ooit. Als de woonsituatie veilig is en bewoners gebruik maken van een recreatieobject met eigen keuken en badkamer, lijkt het op dit moment niet logisch om deze mensen op straat te zetten. Sterker nog: Het zou juist kunnen leiden tot onveilige situaties en het zogenaamde waterbed-effect met omliggende gemeenten en/of (woon)voorzieningen.

Het beleid voor wonen op vakantieparken tot nu toe

De minister van Wonen en Milieu (van Veldhoven) heeft aangegeven dat vakantieparken ook kansen, bijvoorbeeld als flexibele schil voor de woningmarkt, bieden. Daarbij is het belangrijk dat er lokaal gekeken wordt naar de staat van de recreatiewoningen en de wenselijkheid van het alternatieve gebruik op die specifieke locatie. Indien geschikt kunnen de recreatiewoningen als flexwoningen gebruikt worden en kunnen ze de ademruimte bieden die zowel de bewoners als de woningmarkt zo hard nodig hebben.

De stimuleringsaanpak flexwonen biedt provincies, gemeenten en initiatiefnemers ondersteuning om meer flexibele huisvesting te realiseren. In veel gemeenten wordt al gestructureerd toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept. Binnen verschillende gemeenten beoordeelt ZKA initiatieven om (een deel van de) vakantieparken om te zetten naar flexibele huisvesting. Op het moment dat permanente bewoning niet wenselijk is brengt ZKA alternatieve (woon)concepten in beeld.

Na de Corona-crisis

Crises staan er om bekend dat ze veranderingen die al langere tijd in de lucht hangen versneld in gang zetten. Ook deze crisis leert weer hoe snel de mens kan aanpassen. Kijk bijvoorbeeld hoe snel iedereen online vergaderen beheerst of hoe snel de maximale capaciteit aan IC-bedden wordt vergroot. Deze flexibiliteit en handelingssnelheid hebben we in de recreatiebranche ook nodig om uit de crisis te komen. De onderzoeken die ZKA in bijna alle provincies heeft gedaan naar de vitaliteit van recreatieparken, bieden hiervoor een mooie basis. Veel parken zijn niet vitaal en van toeristisch perspectief is geen sprake meer. Het percentage wat tot de niet-vitale parken behoort verschilt per provincie. De boodschap uit deze onderzoeken is dat een gedeelte van de recreatieparken getransformeerd moet worden. Het effect van de crisis is dat de noodzaak van deze transitie nu alleen nog maar duidelijker wordt. De agenda vitale vakantie is opgestart, laten we nu voortvarend aan de slag gaan met de uitvoering! De minister gaat hier nog meer mogelijkheden voor bieden door tijdelijk ander gebruik dan recreatiebestemming toe te staan. Hierover heeft zij begin april de Tweede Kamer geïnformeerd.

Kortom, deze crisistijd biedt ook perspectief. Perspectief voor het versneld samenbrengen van de stimuleringsaanpak flexwonen, perspectief voor het creëren van ruimte op de woningmarkt en perspectief voor de toekomst van niet-vitale recreatieparken door het hele land. ZKA zet graag haar praktijkervaring met de transformatie van vakantieparken, de hotelsector, centrumgebieden, vrijkomende agrarische bebouwing en winkelstraten in om tot een versnelling van deze belangrijke en interessante opgave te komen.

Met dank aan: Willem Kraanen, senior adviseur bij ZKA leisure.