De Landelijke Data Alliantie Toerisme is officieel van start gegaan tijdens een bijeenkomst op 12 maart in Amersfoort. Belangrijkste boodschap; Het initiatief staat nog in de kinderschoenen qua structuur; er worden nog nieuwe partners gezocht; en financiering op langere termijn is cruciaal voor het succes.

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is officieel van start gegaan tijdens een bijeenkomst op 12 maart in Amersfoort. Belangrijkste boodschap; Het initiatief staat nog in de kinderschoenen qua structuur; er worden nog nieuwe partners gezocht; en financiering op langere termijn is cruciaal voor het succes.

Landelijke Data Alliantie Toerisme

Het initiatief voor de Landelijke Data Alliantie vloeit voort uit het beleidsdocument; Perspectief 2030, waarin een visie de toekomst van recreatie en toerisme in Nederland wordt geschetst.

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is een open netwerk waarin kennis, inzichten en waar gewenst data wordt gedeeld over toerisme van, naar en in Nederland. Iedereen die belang heeft bij betere data en inzichten over toerisme in Nederland kan toetreden. Dit varieert van provincies, destinatiemarketing-organisaties en brancheorganisaties tot universiteiten en kenniscentra. Binnen de Landelijke Data Alliantie ligt de focus op vier thema’s:

  1. Omvang en profiel van bezoekers,
  2. Customer journey en bezoekersstromen,
  3. Impact van toerisme
  4. Toeristisch aanbod.

Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers. Red.: Juist deze ondernemers waren op het congres vaak indirect vertegenwoordig door de DMO's.

Het programmabureau voor de Landelijke Data Alliantie wordt gefinancierd door het ministerie van EZK - en is ondergebracht bij het NBTC.

Organisatie en beslissingen

Belangrijke steunpilaren van het project zijn het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en het CBS. Tot de koplopersgroep behoren ook: CELTH, MarketingOost, Marketing Drenthe, Kenniscentrum Kusttoerisme, NHL Stenden/ETFI, Toerisme VAN, Utrecht Marketing en Kennisnetwerk Destinatie Nederland.

De onderzoeksthema's worden gekozen door een programmaraad. (Zie overzicht hier boven) Opvallend is dat hier geen directe vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven zijn opgenomen. Gastvrij Nederland en Koninklijke Horeca Nederland waren wel betrokken bij de werk- en klankbordgroep voor het opzetten van de Nationale Data Alliantie.

In meerdere lezingen kwam naar voren dat er voor de verzameling van basisdata inkomend toerisme voldoende financiering is. Maar voor structureel onderzoek op langere termijn, en voor het verdiepen van het onderzoek wordt naar aanvullende financiering gezocht. Daarbij wordt o.a. gekeken naar provincies. (in de hoop dat zij dit keer allemaal mee doen)

Meteen van start in 2020

De Nationale Data Alliantie is vol enthousiasme begonnen aan het optuigen van de organisatie, en heeft voor dit jaar meteen al enkele projecten benoemd:

  • Opstellen en vaststellen van een meerjaren werkprogramma
  • Afstemming over onderzoek inkomend toerisme + bijbehorende pilots
  • Opzetten nieuw vakantieonderzoek binnenlandse markt
  • Aanjagen pilots / kennisdeling over dagrecreatie meten
  • Overzicht maken van bronnen en definities (Update R&T standaard en eventuele andere standaarden.)

Continu Vakantie Onderzoek in een nieuw jasje

Een van de belangrijkste databronnen in de Nederlandse toeristische sector is het Continu Vakantie Onderzoek. Dit onderzoek wordt vanaf 2021 grondig herzien. Belangrijk extra onderzoeksonderwerp wordt het diepgravender inzicht in dagtochten. Er wordt o.a. gewerkt met een panel. Het CBS heeft als een van de weinige partijen in Nederland de mogelijkheid om gegevens geanonimiseerd te koppelen aan bsn-nummers en kan daardoor allerlei dat van andere overheidsorganisaties koppelen (denk daarbij o.a. aan de hoogte van het inkomen o.b.v. gegevens van de belastingdienst.) Via enquêtes wil men o.a. achterhalen waaraan de toeristen en dagrecreanten hun geld besteden.

Meer informatie: www.nbtc.nl