Gastvrij Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het ondernemerschap in de sector. Vandaag overlegt de Kamer met Staatssecretaris Keijzer in een Algemeen Overleg over het toerisme.

Gastvrij Nederland heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het ondernemerschap in de sector. Vandaag overlegt de Kamer met Staatssecretaris Keijzer in een Algemeen Overleg over het toerisme.

Op de agenda staan de ToerismeTop en de Actieagenda Perspectief2030. Dat zijn belangrijke agendapunten, zeker gelet op de groeicijfers die gisteren zijn gepresenteerd. “Dus is juist is brede aandacht voor het ondernemerschap in de sector belangrijk en noodzakelijk”, aldus Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, “Want het zijn per slot van rekening de ondernemers die het toeristisch recreatieve aanbod in ons land ontwikkelen en financieren. Zonder ondernemers kan Nederland niet de groeiende stroom toeristen opvangen. Dus op het terrein van lastenontwikkeling en arbeidsmarktregelgeving dient een overheid rekening te houden met de belangen van die ondernemers."

Enkele onderwerpen uit de brief die Gastvrij Nederland naar het ministerie stuurde, met daarin haar wensen en aandachtspunten:

 • Van het Rijk word een coördinerende rol verwacht op het terrein van infrastructuur, ruimtelijke ordening en marketing-communicatie tussen verschillende ministeries en met de regionale overheden.
  Gastvrij Nederland heeft eerder gepleit voor een Nationale Regisseur
 • Voldoende financiële middelen beschikbaar komen om de ambities te realiseren.
 • Gastvrij Nederland pleit ervoor om tijdens de ToerismeTop structureel ruimte te maken voor de inbreng van ondernemers.
 • Gastvrij Nederland is teleurgesteld over het feit dat het kabinet het belangrijkste advies van de RLI, namelijk de gewenste versterking van regie en coördinatie op landelijk niveau, niet overneemt.
 • Stikstofproblematiek: Gastvrij Nederland doet een dringend appel op de overheden om de vergunningverlening op gang te brengen en tegelijkertijd zich in te zetten samen met het bedrijfsleven om natuur en economie te laten groeien en bloeien.
 • Nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans: Gastvrij Nederland pleit voor een verdiepend onderzoek naar de consequenties van de beoogde integrale aanpak voor de gastvrijheidssectordaar waar flexibele inzet van werknemers onmisbaar is.
 • Platformeconomie: Gastvrij Nederland ziet graag in de nieuwe wetgeving een verplichting tot registratie, melding en vergunning van particuliere aanbieders. De platforms moeten verplicht worden hun ‘database van particuliere aanbieders’ te delen met toezichthouders wanneer die daar om vragen.Uitgangspunt moet zijn dat er sprake is van een gelijk speelveld, op het gebied van belastingen en overige regelgeving.
 • Lastenstijging op lokaal niveau; Gastvrij Nederland wil dat ongebreidelde stijging van heffingen begrensd wordt. Leg bij wet vast dat ondernemingen inspraak en zeggenschap hebben in de gemeentebegroting, ten minste op het punt van toeristenbelastingen forenzenbelasting, maar ook voor andere heffingen die ondernemers moeten opbrengen.
 • Ondermijning; om ongewenst en zelfs criminele ontwikkelingen in de sector tegen te gaan roept Gastvrij Nederland het kabinet op de sector een structurele rol te geven in het meedenken én meesturen aan de oplossing van de problemen en de aanpak van de oorzaken.

Meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl