In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen natuurorganisaties de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen om concrete maatregelen te nemen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.

In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen natuurorganisaties de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen om concrete maatregelen te nemen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.

Red.: De aanbevelingen hebben vooral betrekking om de bedrijfsvoering in de landbouw. Ook de recreatiesector is een bedrijfstak die vaak in of naast (Natura 2000) natuurgebieden is gesitueerd en belang heeft bij een mooie natuur.

De aanbevelingen:

 1. Maak eerst een actieplan met langetermijnbeleid en concrete afrekenbare doelen 
  Zet in op een langetermijnbeleid met concrete afrekenbare (tussen-) doelen, regelgeving en middelen om een goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden te realiseren en stuur daar actief op (bij). Alle sectoren – landbouw, industrie, luchtvaart, bouw en verkeer – leveren een evenredige bijdrage om de stikstofdeken in Nederland te verlagen. Start met het vaststellen van landelijke reductiedoelen per sector en zorg voor voldoende juridische borging.
 2. Voer regie op een transitie naar grondgebonden natuurinclusieve landbouw
  Een landbouwbeleid gericht op kringlooplandbouw en grondgebondenheid met weidegang is noodzakelijk om een integrale aanpak te waarborgen. Een ambitieuze uitvoering van de Kabinetsbrede visie Waardevol en Verbonden is hiervoor een belangrijk kader. De omslag naar natuurinclusieve landbouw betekent extensivering van het grondgebruik in combinatie met een drastische vermindering van het gebruik van geïmporteerd krachtvoer en kunstmest. Krimp van de veestapel is dan een onvermijdelijke uitkomst. Bij die omslag is voor boeren een goed verdienmodel te creëren met instrumenten zoals het stapelen van beloning en het beprijzen van milieuschade. Maak een actieplan met concrete afrekenbare doelen.
 3. Werk landelijk beleid uit in een gebiedsgerichte aanpak nabij Natura 2000-gebieden
  Een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000-gebieden is een belangrijk onderdeel van landelijk beleid om de stikstofdeken te reduceren en natuur te herstellen. Niet alleen vergt stikstofgevoelige natuur een extra opgave, maar ook vindt de hoogste stikstofdepositie plaats nabij de locaties waar de emissie wordt uitgestoten.
 4. Investeer in robuuste en verbonden natuurgebieden en natuurherstel 
  Naast de noodzakelijke forse depositiereductie is het voor versterking van onze natuur en het bereiken van een goede staat van instandhouding cruciaal dat het Natuurnetwerk Nederland wordt afgemaakt. Binnen het netwerk moeten de noodzakelijke verbindingen tussen natuurgebieden worden gerealiseerd en beheerd.

Tijdens het Catshuisoverleg ontvangen premier Rutte en minister Schouten een plan van aanpak met uitgewerkte aanbevelingen namens Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.