Nederland heeft er in 2018 ruim drieduizend hectare nieuw ingerichte natuurgebieden bij gekregen. Ook de kwaliteit van de natuurgebieden ging licht vooruit.

Nederland heeft er in 2018 ruim drieduizend hectare nieuw ingerichte natuurgebieden bij gekregen. Ook de kwaliteit van de natuurgebieden ging licht vooruit.

Dit staat in de Vijfde Voortgangsrapportage Natuur die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), vandaag tijdens de Natuurtop publiceren.

Om het herstel door te zetten, gaan provincies en Rijk het natuurbeleid verbreden naar andere sectoren. red.: "Daarin wordt vooral gefocust op de Landbouw en zien we het woord 'recreatie' nauwelijks terug in dit rapport."

Ons land kreeg er vorig jaar ruim drieduizend hectare ingerichte natuur bij. Dat is een oppervlakte van zo’n zesduizend voetbalvelden. Provincies kochten in 2018 bijna achttienhonderd hectare extra grond om als nieuwe natuur in te richten. Uit de Voortgangsrapportage Natuur over 2018 blijkt dat provincies meer nieuwe natuur hebben verworven en ingericht dan voorgaande jaren. Bovendien gaan provincies in de komende negen jaar nog ruim eenenveertigduizend hectare nieuwe natuur toevoegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

https://www.youtube.com/watch?v=UOWPJjm50sE

Samenwerking met andere sectoren

Provincies laten weten dat dit geen gemakkelijke opgave is: de grondprijzen zijn hoog, er komt weinig grond vrij en meerdere partijen zijn geïnteresseerd. Nauwe samenwerking met sectoren buiten de overheid is dus nodig. Rijk en provincies doen dat al met een gebiedsgerichte aanpak binnen het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, in het Nationaal Strategisch Plan onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, via de LNV-visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel, waardevol en verbonden’ en met de uitwerking van de afspraken rond landbouw en landgebruik onder het Klimaatakkoord. Deze vier bestuurlijke plannen zijn uiterst belangrijk om het natuurbeleid verder te kunnen ontwik­kelen.

Effect natuurbeleid

Investeringen in de natuur hebben effect: na decennia van achteruitgang in biodiversiteit zien we in de natuurgebieden een licht herstel van fauna. Tegelijkertijd gaat de biodiversiteit in het landelijk gebied en in en rond steden nog steeds achteruit. Ook wereldwijd wordt de noodklok geluid. Het huidige natuurbeleid kan de totale afname aan biodiversiteit niet tegenhouden. Dit was aanleiding voor het ministerie van LNV en de provincies om samen een nieuwe natuurambitie te formuleren, die vandaag tijdens de Natuurtop in Groningen is gepresenteerd. Het versterken van de natuur is niet langer een opgave van alleen natuurliefhebbers, maar van ons allemaal. We bevinden ons in een periode van grote veranderingen. We zijn op weg naar andere energiebronnen, naar minder stikstofuitstoot, naar kringlooplandbouw, betere infrastructuur en voldoende woningen. Als we hier op de juiste manier mee omgaan, kunnen deze ontwikkelingen een positief effect hebben op de natuur.

Meer informatie: www.bij12.nl/nieuws/zesduizend-voetbalvelden-nieuwe-natuur-in-nederland/