Vorige week verscheen het landelijk advies over de rol die de overheid zou moeten spelen bij de snelle ontwikkeling van toerisme. De provincie Noord-Holland lijkt daar al op voorbereid met haar eigen rapport; Grip op Groei. Daarin wordt de situatie in de Metropoolregio Amsterdam geschetst

Vorige week verscheen het landelijk advies over de rol die de overheid zou moeten spelen bij de snelle ontwikkeling van toerisme. De provincie Noord-Holland lijkt daar al op voorbereid met haar eigen rapport; Grip op Groei. Daarin wordt de situatie in de Metropoolregio Amsterdam geschetst

zie ook: Adviesrapport over toerisme aan overheid vooral gericht op beperken van overlast

Uitgangspunt

Toeristen zijn voor Amsterdam en de omliggende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van groot belang voor de regionale economie. Toeristen besteden circa € 2,5 miljard per jaar in de regio, wat 66.000 banen oplevert. Hotels concentreren zich met name in Amsterdam en rondom Schiphol. De belangen van de inwoners en toeristische ondernemers komen echter niet altijd overeen. In de toekomst wordt in de regio nog steeds een groei van het aantal toeristen verwacht.

Om met een plan voor de toekomst aan de slag te gaan, is het eerst van belang in kaart te brengen hoe vitaal (toekomstbestendig) de accommodaties zijn. ZKA (leisure adviesbureau) bezocht daarom circa 60 bedrijven in de regio (zowel hotels als campings, jachthavens en vakantieparken). Na het bezoek zijn de bedrijven in 4 groepen verdeeld aan de hand van twee belangrijke criteria:
1. Toekomstkansen / perspectief;
2. Huidige kwaliteit.

De belangrijkste conclusies voor de verblijfsrecreatie bedrijven (campings, vakantieparken en jachthavens)
zijn als volgt:

  • Vitaal en gezond (76%): Het overgrote deel in de MRA-regio is erg vitaal en gezond. Er is zowel voldoende perspectief als kwaliteit. Bedrijven om trots op te zijn.
  • Bedrijfseconomisch kwetsbaar (6%): Deze bedrijven hebben weinig toeristisch perspectief. Ze zijn bedrijfseconomisch erg kwetsbaar.
  • Vergane glorie (18%): Een klein deel in het vitaliteitsmodel van de MRA (verblijfsrecreatie) is niet vitaal

Ruimte voor groei

Zowel de hotel- als verblijfsrecreatiesector zijn erg vitaal in de MRA (meer dan in andere regio’s in Nederland). Vanuit banken en investeerders is er dan ook veel vertrouwen in de markt. Het vertrouwen is mede zo groot omdat zowel de vraag als bestedingen in het toerisme toenemen. Dit betekent dat er ruimte is voor groei van de hotel- en verblijfsrecreatiesector in de MRA.

ZKA constateert dat er veel vraag is naar hotelaccommodaties; vooral in Amsterdam. Door de hotelstop kan niet aan die toenemende vraag worden voldaan. ZKA adviseert in het rapport: "We verwachten dat er naast de bestaande plannen ruimte is voor nog circa 9.200 hotelkamers in de regio. Het is wenselijk dat nieuwe hotels in de regio bijdragen aan de spreiding van toeristen en zich niet richten op groepen die alleen naar Amsterdam gaan.

De groei voor recreatieparken raamt ZKA voor de komende jaren op 3% voor vakantiewoningen. Er is dan een ruimte voor groei met circa 250-350 vakantiewoningen naast de bestaande plannen. Er is daarnaast nauwelijks ruimte voor nieuwe campings. De groei voor jachthavens raamt ZKA voor de komende jaren op 0,5% per jaar. Er is dan een ruimte voor groei van 600-700 ligplaatsen (zonder rekening te houden met het type jachthaven)

Grip op Groei

De MRA wil stimuleren dat hotels ook beschikken over horeca-, zakelijke- en leisure faciliteiten die een eigen aantrekkingskracht hebben (gasten komen dan niet alleen maar om te overnachten) of dat hotels gekoppeld zijn aan bestaande dagrecreatieve of zakelijke voorzieningen. De aangestelde ‘hotelregisseur’ zet actief in op dit beleid.
De MRA heeft ook een ontwikkelkader voor verblijfsaccommodaties. De regio wil met dit kader een aantal criteria aangeven waar nieuwe (hotel)accommodaties in de regio aan zouden moeten voldoen. De belangrijkste criteria zijn:

  • Deze moet bijdragen aan spreiding van toerisme in de MRA. Het hotel is niet gericht op doelgroepen die alleen naar Amsterdam gaan;
  • Het is wenselijk dat deze passen bij de gemeentelijke kansenkaart: een overzicht van locaties waar ontwikkelingen kunnen plaatsvinden;
  • De accommodatie moet meerwaarde hebben: richt zich op een specifieke of nieuwe doelgroep;
  • De accommodatie moet duurzaam zijn;
  • Er dienen vrijetijdsvoorzieningen in de buurt te zijn;
  • Het is wenselijk dat de accommodatie draagvlak heeft in de buurt bij bewoners en ondernemers.

Meer informatie: www.noord-holland.nl