Er wordt een recreatieondernemer gezocht voor een recreatiegebied van 2 ha, gelegen aan het Uitgeestermeer. In 2014 werd deze locatie ook aangeboden, maar dat heeft destijds niet geleid tot een invulling. De afgelopen periode is het bestemmingsplan aangepast zodat het nu voor potentiële ondernemers meer kansen geeft.

Er wordt een recreatieondernemer gezocht voor een recreatiegebied van 2 ha, gelegen aan het Uitgeestermeer. In 2014 werd deze locatie ook aangeboden, maar dat heeft destijds niet geleid tot een invulling. De afgelopen periode is het bestemmingsplan aangepast zodat het nu voor potentiële ondernemers meer kansen geeft.

Mogelijke functies op de locatie zijn:

  • Dagrecreatie
  • Verblijfsrecreatie; In de vorm van recreatieverblijven en/of een groepsaccommodatie, maximaal 750m2 BVO.
  • Lichtere vormen van horeca; Categorieën 1a t/m 1c, zie bestem-mingsplan regels 1.31), maximaal 1000m2 BVO
  • Maatschappelijke en educatieve voorzieningen en/of bedrijvigheid; Maximaal 800m2 BVO, uitsluitend mits passend binnen milieucatego-rieën 1 en 2. Voorbeelden zijn dag-besteding of een (leer)werkplaats.
  • Sauna; Door middel van een wijzigingsbevoegdheid kan in het plangebied onder voorwaarden een sauna worden toegestaan
  • Museum
  • Tradionele) exploitatie van de molen; Met daaraan gerelateerde productie-gebonden detailhandel.
  • Ondersteunende horeca, detailhandel en/of kantoren; Dit bij de genoemde functies.

Open dag op donderdag 13 juni 2019:
Tijdens de Open Dag op 13 juni kunt u vragen stellen en de locatie bezoeken. U kunt zich hiervoor aanmelden via pbakker@recreatienoordholland.nl

Deadline indienen visie: 8 juli 2019 voor 12.00 uur.
U kunt uw visie mailen naar pbakker@recreatienoordholland.nl

Meer informatie: www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/werving