De provincie Overijssel heeft een advies ontvangen van de SER in Overijssel, met daarin aanbevelingen voor de toeristische ontwikkeling. 'iconische partners' spelen daarin een belangrijke rol. Zij moeten zorgen voor een duidelijker imago.

De provincie Overijssel heeft een advies ontvangen van de SER in Overijssel, met daarin aanbevelingen voor de toeristische ontwikkeling. 'iconische partners' spelen daarin een belangrijke rol. Zij moeten zorgen voor een duidelijker imago.

Het SER-rapport, opgesteld door ZKA leisure, concludeert dat er eigenlijk best heel veel zaken goed gaan in Overijssel. De vrijetijdseconomie in Overijssel levert bijna 36.000 banen. Dat is ruim 6 procent van de werkgelegenheid en dit aandeel groeit structureel. De verblijfssector genereert jaarlijks ca. 350 miljoen euro aan verblijfsbestedingen en hierbinnen vormt inkomend verblijfstoerisme dé groeimarkt. Overijssel biedt bovendien een prachtige omgeving met bijzonder natuurlijk en cultureel aanbod en campings in de provincie staan bovenaan in diverse ranglijsten.

Tijdens het congres van Gastvrij Overijssel op 26 februari 2019 presenteerde de SER Overijssel de contouren van het advies over de toekomst van toerisme aan de provincie Overijssel. Het verkennende advies geeft aan waar de verbeterruimte voor Overijssel ligt voor de periode 2021 - 2025. ZKA Leisure Consultants en Verheijden Concepten ondersteunden de SER Overijssel in de totstandkoming van het advies.

https://www.youtube.com/watch?v=jLTqH15PDGU

Belangrijkste aanbevelingen

Om toekomstbestendig te blijven zal de toegevoegde waarde van de vrijetijdssector in Overijssel moeten toenemen door nieuwe allianties aan te gaan (cross-overs maken) met iconische omgevingspartners. Zo ontstaat een concurrerende propositie gericht op bestaande en nieuwe markten.

SER-Overijssel adviseert de provincie om de volgende beleidsfocus 2025 aan te brengen :

  1. Blijf inzetten op het werven, boeien en binden van vakmensen voor de vrijetijdseconomie. De toeristische sector is vanuit regionaal-economisch perspectief en vanuit het belang van een toekomstbestendig beroep, vooral voor vakmensen in het LBO en MBO van groot belang. Oude (technische en administratieve) beroepen verdwijnen de komende jaren in rap tempo en worden geautomatiseerd. Mensen die hun baan verliezen kunnen bijvoorbeeld aan de slag in de vrijetijdssector waarin de komende jaren flink veel mensen nodig zijn. 492.
  2. Benut de kracht van Gastvrij Overijssel als onderscheidend platform in het aangaan van allianties tussen vrijetijdseconomie en andere sectoren. De netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel is in het beleid een verbindende organisatie die de betekenis en de positie van de toeristische sector kan vergroten door allianties aan te gaan met andere sectoren, inclusief partnerships met werkgevers/werknemers inzake opleiding en veranderende arbeidsmarkt. De SER Overijssel realiseert zich dat dit een nieuwe rol voor Gastvrij Overijssel is.
  3. Creëer nieuwe toeristische omgevingsiconen. Gastvrij Overijssel zou effectiever opereren als de focus meer komt te liggen op de creatie van sterke omgevingsiconen dan op een brede ondersteuning van individuele recreatiebedrijven. Stel daarom een ambitieus provinciaal toerismedoel dat tot bezieling leidt in de hele toeristische sector. Werk een strategie uit waarin integrale toeristische productontwikkeling van nieuwe omgevingsiconen onderdeel is. De provincie zou de ontwikkeling van deze nieuwe omgevingsiconen (ruimtelijk) mogelijk moeten maken. Dat kan door het bieden van experimenteerruimte, het benutten van zogenaamde meekoppelkansen en door toeristische gebiedsontwikkeling te faciliteren.
  4. Werk aan vaardigheden van storytelling bij toeristische bedrijven. Wel kan Gastvrij Overijssel, ondersteund door MarketingOosten kennisinstellingen, toeristische bedrijven ondersteunen bij storytelling (in meerdere talen) rondom het domein van de iconen.
  5. Zet in op verdergaande internationalisering. Verdergaande internationalisering met name gericht op de buurlanden Duitsland en België verdient aanbeveling. Benut hiervoor de HollandCitymarketingstrategie van NBTC.
  6. Differentieer het verblijfsaanbod. Uiteindelijk ontstaat zo een basis voor een meer gedifferentieerd en jaarrond aantrekkelijk verblijfsaanbod, dat zich voor een belangrijk deel richt op een internationaal publiek dat wordt aangetrokken door de nieuw gecreëerde of opnieuw gepositioneerde toeristische gebiedsiconen van Overijssel. De provincie zou dit nieuwe verblijfsaanbod ruimtelijk mogelijk moeten maken.

Vervolgstappen

We vroegen Jan van Oene, adviseur Vrijetijdseconomie bij de provincie Overijssel naar de vervolgstappen. Van Oene: " Gastvrij Overijssel is bezig met het opstellen van een strategische agenda voor de periode 2020-2024. Het concept-advies van de SER vormt daarbij  een van de pijlers voor deze agenda. Uiteindelijk zal het geheel worden omgezet in een uitvoeringsprogramma Gastvrij Overijssel dat naar verwachting in september zal worden gepresenteerd."

En welke rol spelen ondernemers in deze plannen? Oene: "Alvorens de SER haar visie als haar advies aan Gedeputeerde Staten uitbrengt wil men deze eerst voorleggen/ toetsen aan ‘het veld’, zijnde de ondernemers. Deze fase loopt nu. Wanneer de SER het advies uitbrengt is mij nu nog niet bekend."

Meer informatie:

www.zka.nl

SER Overijssel