Naar aanleiding van het ZKA-rapport Vitaliteitsonderzoek Verblijfsrecreatie  Noord-Brabant zijn alle belanghebbende partijen in gesprek gegaan met de leden van Provinciale Staten.

Naar aanleiding van het ZKA-rapport Vitaliteitsonderzoek Verblijfsrecreatie  Noord-Brabant zijn alle belanghebbende partijen in gesprek gegaan met de leden van Provinciale Staten.

De vrijetijdseconomie in Brabant floreert. De sector kent hele succesvolle bedrijven. Ook zijn er bedrijven die minder presteren. De sterke groei van de sector heeft ook een keerzijde. Een derde van de vakantieparken in Brabant voldoet niet (meer) aan de wens van toeristen en heeft te weinig toekomstperspectief in de verblijfsrecreatie. Dat blijkt uit onze vitaliteitsscan onder de 199 Brabantse vakantieparken in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

De sprekers van het Ronde tafelgesprek
Diverse gemeenten waren aanwezig, en ook brancheorganisatie RECRON, PON, RIEC, GGD, belangenorganisaties van bewoners van parken, Politie, Droomwonen Brabant, Bots Bouwgroep en Project camping Kafka / Academie voor beeldvorming. Alle partijen leverden een korte bijdrage.

Eén Park, één plan
Vanuit het Rijk, Provincie en gemeenten is een enorme bereidwilligheid om recreatieparken kansen te bieden om te vitaliseren. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de problematiek complex is, dit werd bevestigd door alle sprekers. Het gaat niet alleen om een vitale sector maar ook over de verwevenheid met sociale leefbaarheid, krapte van de woningmarkt, huisvesten van arbeidsmigranten, ondermijnende activiteiten, natuurwaarden en ruimtelijke inpassing. Elk park heeft een andere oplossing nodig door de diversiteit. Bij het zoeken naar oplossingen moet de maatschappelijke opgave van de gemeente integraal meegenomen worden. En moet er goed gekeken worden naar de gevolgen van de genomen maatregelen om problemen op te lossen. Denk hierbij aan koppelingen tussen wonen, zorg en veiligheid.

Draagvlak
Iedereen was het ermee eens dat er bij de oplossingen een breed draagvlak moet zijn. Natuurlijk moeten er ook keuzes gemaakt worden en is er vaak een lange historie. Maar een eenzijdige oplossing kan voorbij gaan aan draagvlak, of kunnen betrokkenen ongewenste alternatieven gaan zoeken. Op korte termijn zal dus altijd een basis van vertrouwen opgebouwd moeten worden. Daarna kan er pas gekeken worden naar middellange termijn oplossingen, zoals economische haalbaarheid. Tot slot, kan draagvlak alleen gerealiseerd worden als er een integrale oplossingsrichting ligt. Om dit te bereiken is er ondersteuning vanuit de Provincie gewenst richting gemeenten door de complexiteit van de problematiek.

Prioriteit vanuit Provinciale Staten
Uit de vragen van de leden van de Provinciale Staten kwam duidelijk naar voren dat de sociale leefbaarheid een belangrijk punt is bij mogelijke integrale oplossingen. Verder vroegen zij zich af hoe de sector zich nu verder moet ontwikkelen omdat er ook nog veel plannen zijn voor uitbreidingen. Zijn deze dan wel haalbaar of wenselijk? Creëren deze niet op termijn weer nieuwe problemen? Ruimte voor transformatie naar een andere bestemming zoals wonen zijn niet onbespreekbaar. Maar er moet wel duidelijk rekening gehouden worden met draagvlak, natuurlijke inpassing, leefbaarheid en maatschappelijke relevantie.

Terugblik / samenvatting
Gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft een intensief traject in gang gezet en hiermee invulling gegeven aan de wens van Provinciale Staten om de verblijfsrecreatiesector te vitaliseren waar nodig is. Het rondetafelgesprek gaf een goede inkijk in de complexe problematiek. Duidelijk kwam naar voren dat alle partijen positief staan om dit gezamenlijk op te pakken. De eerste stappen zijn al zichtbaar bij diverse gemeenten.

Benieuwd naar het rondetafelgesprek? Deze is hier te beluisteren.

met dank aan:
Willem Kraanen, ervaren adviseur zij ZKA Leisure. te bereiken via m. 06-868 39 144 of e. w.kraanen@zka.nl