De gemeente Oosterhout wil het profiel van aantrekkelijke vakantieregio in de toekomst behouden en versterken. Parken die een kwaliteitsimpuls nodig hebben worden daarbij geholpen. Recreatiepark De Eekhoorn krijgt de primeur in de vitaliseringsaanpak van de verblijfsrecreatieve branche in deze gemente. De gemeente Oosterhout wil het profiel van aantrekkelijke vakantieregio in de toekomst behouden en versterken. Parken die een kwaliteitsimpuls nodig hebben worden daarbij geholpen. Recreatiepark De Eekhoorn krijgt de primeur in de vitaliseringsaanpak van de verblijfsrecreatieve branche in deze gemente.

Niet elke gemeente kiest dezelfde koers om de toeristische regio van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Zie bijvoorbeeld ons artikel: Gemeente Roerdalen gaat Oostappen park vor de kerst onteigenen [caption id="attachment_57588" align="alignright" width="300"] camping De Eekhoorn[/caption]Het gemeentebestuur van Oosterhout stelt zich op het standpunt dat verblijfstoerisme weer de focus van de recreatieparken in Oosterhout moet zijn. Om dit doel te bereiken gaat de gemeente Oosterhout samen met de parkeigenaren aan de slag om hun parken geschikter te maken voor de toeristische doelgroep. Toerisme en recreatie vormen immers een belangrijke inkomstenbron voor de bedrijven in Oosterhout. Inventariseren De gemeente gaat eerst inventariseren hoe de Oosterhoutse recreatieparken er op dit punt voor staan. In dat onderzoek is vooral de vraag aan de orde hoe de toeristische vitaliteit vergroot kan worden en hoe zich dat verhoudt tot eventueel oneigenlijk gebruik, zoals permanente bewoning van vakantiewoningen en huisvesting van arbeidsmigranten. Samenwerking tussen de gemeente, eigenaren en andere relevante partijen is daarbij onontbeerlijk. Eekhoorn Recreatiepark De Eekhoorn heeft met het oog op z’n eigen toekomstplannen aangegeven graag mee te werken aan deze aanpak. Daarmee kan er een begin gemaakt worden met het inventarisatieproject voor de hele sector. Na de inventarisatie wordt samen met de relevante betrokkenen een toekomstplan voor het onderzochte recreatiepark ontwikkeld. Toeristisch Fonds De gemeente trekt een bedrag van € 90.000 uit het Toeristisch Fonds uit om het vitaliteitsproject recreatieparken in de steigers te zetten en een start te maken met de aanpak. Met de opgedane ervaring wil de gemeente op alle recreatieparken in Oosterhout aan de slag. Meer informatie: www.oosterhout.nl