In de Nederlandse landbouwsector wordt de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in Europa met spanning gevolgd. Ook de recreatiesector zal schade ondervinden als de ziekte zich in Nederland manifesteert. In België zijn inmiddels grote bosgebieden afgesloten voor alle vormen van recreatie. RECRON ende ANWB vragen de minister van LNV om bij maatregelen in Nederland ook de recreatiesector te betrekken. In de Nederlandse landbouwsector wordt de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in Europa met spanning gevolgd. Ook de recreatiesector zal schade ondervinden als de ziekte zich in Nederland manifesteert. In België zijn inmiddels grote bosgebieden afgesloten voor alle vormen van recreatie. RECRON ende ANWB vragen de minister van LNV om bij maatregelen in Nederland ook de recreatiesector te betrekken.

Zie ook: Belgische bossen afgesloten i.v.m. varkenspest RECRON vreest (grote) schade De recreatiesector vreest vooral de grootschalige afsluitingen van recreatiegebieden. Daarnaast zijn er recreatiebedrijven die zelf dieren houden. (bijvoorbeeld een kinderboerderij). RECRON vraagt het volgende aan de minister:

  • De hoogste prioriteit te geven aan het voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest Nederland bereikt en Nederlandse bedrijven besmet.
  • Indien er desalniettemin sprake is van uitbreken van de Afrikaanse varkenspest, bij de te treffen maatregelen ook rekening te houden met de belangen van andere sectoren, waaronder ook de vrijetijdssector.
  • Eventuele gebiedsafsluitingen te voorkomen en als afsluitingen persé noodzakelijk zijn, deze in tijd zoveel mogelijk te bekorten en in omvang te zoveel mogelijke te beperken.
  • De vrijetijdssector, in casu RECRON, te betrekken bij uw crisisteam waarin de te nemen preventieve stappen, maatregelen en communicatie worden voorbereid. RECRON is bereid daarin inbreng te leveren en biedt haar communicatiekanalen aan voor communicatie naar haar achterban.
  • Ingeval er sprake is van aantoonbare financiële schade bij bedrijven in de vrijetijdssector als gevolg van een eventuele uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, die bedrijven voor wat betreft eventuele schadeloosstellingen op gelijke wijze tebehandelen als varkensboeren, die schade ondervinden van zo’n uitbraak.

Meer informatie: www.recron.nl ANWB zet in op communicatie Ook de ANWB zoekt contact met de minister. Zij kijken daarbij vooral naar de rol van recreanten in Natuurgebieden:

Op de eigen website geeft de ANWB advies aan haar achterban om de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest door recreatieve activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen: "Om risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, is het verstandig het contact met wilde zwijnen te vermijden en geen etensresten (vlees) achter te laten in de natuur. Mensen die tijdens een wandeling een dood wild zwijn aantreffen wordt geadviseerd dit te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC)" www.anwb.nl Natuurmonumenten: focus op menselijke risicofactor Natuurbeherende organisatie Natuurmonumenten heeft zich ook in de discussie gemengd. Zij maken zich vooral zorgen over 'dispropportionele maatregelen om gezonde zwijnen af te schieten." In een persbericht wijst zij op andere maatregelen die in hun ogen effectiever zijn: De Deskundigengroep Dierziekten die de minister adviseert, beoordeelt de kans op Afrikaanse varkenspest door rondtrekkende wilde zwijnen als zeer klein. Een zwijn is honkvast en kan geen grote afstanden afleggen. Het grootste risico op de ziekte komt door menselijk handelen volgens deze deskundigen. Het gaat dan om transport van varkens en varkensvlees, jagers die reizen van en naar risicogebieden en besmet vleeswaar dat is weggegooid door bv. recreanten of vrachtwagenchauffeurs. Om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest in Nederland uitbreekt moet de focus van preventief beleid liggen op de menselijke factor. De zwijnenjacht intensiveren is ineffectief en buiten proportioneel,” legt boswachter André Donker van Natuurmonumenten uit. “Wij vinden dat je geen kerngezonde dieren moet doden om een ziekte te voorkomen. Als morgen de vogelpest uitbreekt, zouden we toch ook niet preventief alle vogels afschieten?” Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/nieuws/geen-kerngezonde-dieren-doden-om-varkenspest-te-voorkomen