Een goede parkeeroplossing, de mogelijkheid van een iconische voetgangersbrug, een nieuw fietspad langs de Kalverringdijk en de uitgangspunten van een nieuwe hoofdentree van de Zaanse Schans zijn de belangrijkste punten in de ‘ontwikkelstrategie Zaanse Schans’. Een goede parkeeroplossing, de mogelijkheid van een iconische voetgangersbrug, een nieuw fietspad langs de Kalverringdijk en de uitgangspunten van een nieuwe hoofdentree van de Zaanse Schans zijn de belangrijkste punten in de ‘ontwikkelstrategie Zaanse Schans’.

De strategie is door de gemeente, Stichting de Zaanse Schans en andere betrokkenen uit het gebied opgesteld om de Zaanse Schans klaar te maken voor de groei van bezoekers. De verwachting is dat het aantal bezoekers aan de schans de komende jaren zal toenemen van ruim 2 miljoen nu, tot 3 miljoen uiterlijk in 2030. De komende periode werkt Stichting de Zaanse Schans een financieel model uit waarin de kosten en baten worden verwerkt. De afspraak is dat de gemeente meehelpt, maar daarmee niet impliciet de bereidheid toont om te investeren. Als investeringen aan de orde komen, dan zal dat alleen gebeuren na besluitvorming van de gemeenteraad. Grote toeristische attractie ‘Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op deze groei van het aantal toeristen, want ze komen hoe dan ook. Zoals wij naar de Eifeltoren gaan als we naar Parijs gaan, zo gaan toeristen in Nederland naar de Zaanse Schans’, zegt wethouder toerisme en werkgelegenheid Dennis Straat. ‘De Zaanse Schans is bepalend voor ons imago, nationaal en internationaal. De verwachting is dat we in 2030, op De Efteling na, de grootste toeristische attractie van Nederland hebben. Dat biedt volop kansen voor de Zaanse economie. Tegelijkertijd is er een grote druk op het gebied. We moeten er dus voor zorgen dat het gebied veilig en aantrekkelijk blijft. Voor bezoekers, maar ook voor Zaankanters zelf, niet in de laatste plaats voor de mensen die er wonen’. Gezamenlijke aanpak In 2016 is begonnen met het opstellen van een gezamenlijke ontwikkelstrategie. Daarbij is intensief samengewerkt met betrokkenen uit de omgeving. Doel is dat de Zaanse Schans een leefbaar gebied blijft met een interessant en aantrekkelijk aanbod. Daarbij moeten urgente problemen worden opgelost en ingespeeld worden op de toekomstige situatie. Gedeelde visie ‘De Zaanse Schans is een prachtig maar complex gebied’, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ‘Oorspronkelijk gebouwd als woonbuurt, inmiddels uitgegroeid tot een attractie van wereldformaat. Ik ben dan ook blij dat we samen met de belanghebbenden, van ondernemers tot bewoners, tot een aanpak en voorkeursvariant hebben kunnen komen. Alleen met een gedeelde visie kunnen we het gebied klaar maken voor de toekomst’. Toelichting per punt: oplossingen in overleg met belanghebbenden Door een uitgebreide ruimtelijke analyse zijn de problemen en de kansen in beeld gebracht. Belangrijkste knelpunten zijn de drukte op de Kalverringdijk en het gebrek aan parkeervoorzieningen in de hoogseizoenmaanden. Daarnaast zijn niet alle voorzieningen, zoals de toiletten, op orde en kan het cultuuraanbod, onder andere door samenwerking verbeteren. Op basis van de adviezen van de belanghebbenden zijn de keuzes gemaakt. Aandacht voor parkeren In de toekomst zijn er 625 parkeerplekken voor auto’s op en rondom de Zaanse Schans nodig. Het voorstel is om parkeren bovengronds op te lossen aan de zuidzijde van de Leeghwaterweg bij de locatie ‘Zaanse Zakkenhandel’ en een deel van het voetbalveld. Een van de belangrijke argumenten is dat men op een logische en goed vindbare locatie kan parkeren. Iconische brug Het idee is dat de bezoekers vanaf de toekomstige parkeergarage vervolgens met een mooi vormgegeven / iconische brug de Leeghwaterweg oversteken naar de Zaanse Schans. Vanaf de brug hebben de bezoekers bij aankomst een prachtig uitzicht over de Zaanse Schans en de achtergelegen polder. Hierdoor ervaart de bezoeker direct de schoonheid van het gebied en wordt hij/zij meegenomen in de beleving die de Zaanse Schans heet. De brug dient op een fraaie wijze aan te sluiten op het nieuw vorm te geven plein, waar nu nog de bussen geparkeerd staan. Dit gebied (Schansend) wordt het nieuwe centrale plein en krijgt een entreefunctie met de daarbij behorende functies (informatievoorziening, verkooppunten en sturing van bezoek). Entreegebied Schansend Er is een programma van uitgangspunten opgesteld voor het entreegebied dat vrijkomt door het verplaatsen van het parkeren. Het plan is om het gebied gedeeltelijk te bebouwen, zichtlijnen naar de polder te realiseren en ruimte te bieden voor een entreegebouw. De precieze invulling van het plein wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Fietspad langs de Kalverringdijk Vanwege de toenemende verkeersdrukte en de huidige onoverzichtelijke verkeerssituatie worden op de Kalverringdijk fietsers en wandelaars van elkaar gescheiden. Plan is om het bestaande fietspad op de Kalverringdijk te verleggen naar de andere zijde van de sloot. Hierdoor is er een minimale belasting van het polderlandschap en is er een beperkte kruising van watergangen nodig. De fietsers volgen voor het merendeel de ‘bekende route’, maar wel worden de wandelaars en de fietsers ruimtelijk van elkaar gescheiden. Door deze verkeersstromen te ontvlechten, ontstaat een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie. Bron en meer informatie: gemeente Zaanstad