Waterschappen krijgen steeds meer met recreatie en recreanten op en aan het water te maken. Dat gegeven was de aanleiding voor de organisatie van een bestuurlijke bijeenkomst over waterrecreatie, op 4 oktober 2017 bij Waterschap Amstel. Gezamenlijk werd gekeken hoe er beste kan worden omgegaan met de toenemende trend om in of aan waterschapswater te recreëren en welke kansen dit met zich meebrengt. Waterschappen krijgen steeds meer met recreatie en recreanten op en aan het water te maken. Dat gegeven was de aanleiding voor de organisatie van een bestuurlijke bijeenkomst over waterrecreatie, op 4 oktober 2017 bij Waterschap Amstel. Gezamenlijk werd gekeken hoe er beste kan worden omgegaan met de toenemende trend om in of aan waterschapswater te recreëren en welke kansen dit met zich meebrengt.Ontspanningsomgeving

Voormalig Rijksadviseur Eric Luiten was de eerste spreker die tijdens de bijeenkomst op het belang van recreatie wees. Waterbeheer en recreatie zijn met elkaar vervlochten, het Nederlandse landschap is een collectieve waterhuishoudkundige structuur, zo stelt hij. “Beken en dijken vormen tezamen de landschappelijke bedrading van het stedelijke en het landelijke gebied, dragen nationaal en regionaal erfgoed en zijn de laatste refugia voor recreanten. Het wordt tijd voor een gedeeld inrichtings- en beheeroffensief langs beken en dijken voor de groeiende groep recreanten, gefinancierd door provincies, waterschappen en marktpartijen.” Recreatief medegebruik Rogier van der Sande, dijkgraaf van Rijnland, stelde vervolgens voor om recreatie proactief te betrekken bij nieuwe plannen, al in een vroeg stadium. “Hoe eerder je partijen uitnodigt, hoe groter de kans dat meekoppelkansen (deels) kunnen worden meegenomen in het projectbudget. Schaarste in middelen maakt creatief en werkt samenwerking in de hand. Gezamenlijk zouden provincies, waterschappen en gemeenten initiatieven mogelijk kunnen maken.” Hoogheemraadschap Rijnland heeft hiervoor zelfs al enkele ‘spelregels’ geformuleerd. Samenwerking overheid en sector Marleen Maarleveld, directeur van Waterrecreatie Nederland, reageerde als eerste op de aftrap door aan te geven dat samenwerking tussen overheid en de sector van groot belang is, maar alleen kan als het ook van twee kanten komt. Ook haalt Maarleveld de discussie over vaarbelasting aan: “Vaarbelasting is vanuit het oogpunt van de gebruiker niet wenselijk: geld dat de overheid int en terugvloeit naar de overheid verbetert het varen waarschijnlijk niet. Bovendien is het innen vaak duurder gebleken dan wat het oplevert. Een mogelijkheid die wordt verkend is een vaarbijdrage, vergelijkbaar met de vispas. Hier gaat het om een bijdrage waarbij de sector ook zelf bepaald aan welke doelen binnen de sector de bijdrage wordt besteed.” Vaarweg beheer & nautisch beheer Vervolgens was het woord aan Wiegert Dulfer, portefeuillehouder vaarwegbeheer bij waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), die aan de hand van een virtueel vaartochtje in het Loosdrechtse plassengebied aantoonde dat de sector (zowel vaarweg- als nautisch beheerders) zeer versnipperd is. Hij pleitte er dan ook voor één beheerder voor vaarweg- en nautisch beheer aan te stellen, waarbij het waterschap als waterautoriteit die taak goed op zich zou kunnen nemen. Marleen Maarleveld reageerde hierop door te zeggen dat er voor het landelijke recreatietoervaartnet via het eerdere Convenant Uitvoering Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) veel tot stand is gekomen. Behoud, beheer en ontwikkeling van het BRTN-netwerk vragen wel blijvend aandacht en borging. Voor het fijnmazige net is bovendien veel minder geregeld. Het zou goed zijn als decentrale overheden samen met Waterrecreatie Nederland daarvoor een gezamenlijke verkenning uit te voeren. Waterrecreatie Nederland zal daarom het initiatief nemen om regionale overheden bijeen te brengen om over met name nautisch beheer van kleine wateren te spreken. Naar de toekomst Na afloop van de discussie was de algemene conclusie dat het een zeer nuttige bijeenkomst was, die om een vervolg vraagt. Waterrecreatie Nederland en de Unie van Waterschappen gaan een gezamenlijk document opstellen, waarbij een selectie van de Commissie Watersystemen gaat meelezen. De Commissie Watersystemen zal het document uiteindelijk vaststellen. In het document wordt gekeken naar de toekomst, en specifiek hoe waterschappen in projecten het recreatieve belang mee kunnen nemen en hoe het waterschap de sector kan faciliteren. (Voor dit artikel werd dankbaar gebruik gemaakt van het verslag dat Mark van Kruining, Beleidsadviseur Water bij de Unie van Waterschappen, schreef na afloop van de bijeenkomst.) Bron en meer informatie: www.waterrecreatienederland.nl