Focus is belangrijk als je je wilt onderscheiden in de recreatiemarkt. De gemeente Goeree Overflakkee koos, onder begeleiding van adviesbureau ZKA voor een duidelijk profiel: Avontuurlijke natuurbeleving op een energie-neutraal (schoon) Hollands delta-eiland. Focus is belangrijk als je je wilt onderscheiden in de recreatiemarkt. De gemeente Goeree Overflakkee koos, onder begeleiding van adviesbureau ZKA voor een duidelijk profiel: Avontuurlijke natuurbeleving op een energie-neutraal (schoon) Hollands delta-eiland.

Dit zorgt ervoor dat Goeree-Overflakkee een Europees publiek kan trekken. De brede stranden, grote zeearmen en spannende wetlands met een uniek wildlife (flamingo’s, zeehonden, bijzondere trekvogels) zorgen ervoor dat Goeree-Overflakkee in 2025 ook wel de Camargue van de Rijndelta wordt genoemd. Merlijn Pietersma, adviseur bij ZKA leisure ligt toe: "Door meer toegevoegde waarde in omgevingskwaliteit, toeristische infra, verblijfsaccommodaties, beleving en zingeving kan de economische betekenis van toerisme op het eiland verdubbelen. Zonder dat dit tot extra ruimteclaims voor recreatieve bebouwing leidt. Op deze manier heeft het hele eiland heeft profijt van de toeristisch-recreatieve sector.” Om dit streefbeeld te realiseren moet er veel gebeuren. Zie ook de projectenlijst in het visiedocument. Prioriteit heeft het oprichten van de Tourism Board en het ontwikkelkader voor nieuwe verblijfsinitiatieven.

  •  De Tourism Board heeft prioriteit omdat de toeristische partijen nu niet krachtig met elkaar verbonden zijn. In de Board gaan overheid, VEERO (recreatieondernemers), natuurbeheerders en eventueel andere geïnteresseerde instellingen (agrariërs, waterschap, visserij) zitting nemen. Zij vormen een publiek-private organisatie met taken op het gebied van publiek beheer, recreatieve voorzieningen, planologisch advies, opstellen gebiedsgerichte masterplannen, werving van investeerders, toeristische promotie, een digitaal eilandplatform met burgerparticipatie en bevordering van ondernemerschap.
  •  Ambitieus ontwikkelkader maken voor nieuwe verblijfsrecreatie om ruimte te scheppen en kaders te bieden voor gewenste verblijfsontwikkelingen. Gezien de hoge ontwikkeldynamiek en de beschermingswaardigheid van de kop van het eiland, heeft het prioriteit voor alle partijen om over heldere kaders te beschikken voor nieuwe initiatieven.
Van visie naar uitvoering

De toeristisch-recreatieve visie voor 2025 van Goeree-Overflakkee is op 14 september door de gemeenteraad vastgesteld. Wethouder Tollenaar licht graag toe welke vervolgstappen er nu genomen worden. Wat is de eerste vervolgstap naar de praktische uitvoering, nu het visiedocument is goedgekeurd? Tollenaar: "In eerste instantie wordt er ingezet op drie acties: het vormen van een tourism board, het maken van een masterplan voor de kop van het eiland en het opstellen van een uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe initiatieven." Op welke vlakken zijn de grootste inspanningen en investeringen nodig om tot uitvoering van de visie te komen? Tollenaar: "De grootste uitdaging is de kwaliteitsslag die gemaakt wordt, waarbij binnen de bestaande recreatieparken en recreatieve voorzieningen meer kwaliteit wordt gerealiseerd waardoor de economische waarde kan toenemen." Klopt het dat er een ‘tourism board’ wordt ingesteld als klankbordgroep voor toekomstige toeristische ontwikkelingen? Tollenaar: "Dat klopt, deze board wordt nu gevormd." Voor welk soort bedrijven en initiatieven liggen er nieuwe kansen in uw gemeente? Tollenaar: "Er zijn kansen voor ontwikkeling van de bestaande parken, voor kleinschalig (goed in te passen) recreatief nachtverblijf met een vernieuwend concept en voor de ontwikkeling van nieuwe dagrecreatieve voorzieningen op het eiland." Meer informatie: Toeristisch Recreatieve gebiedsvisie Goeree Overflakkee (pdf) Toelichting Toeristisch Recreatieve Gebiedsvisie goeree Overflakkee op de website van ZKA