De plannen voor de uitvoering van de reorganisatie van RECRON, zijn op de ALV van 20 maart afgewezen door de leden van de branchevereniging. De plannen waren een uitwerking van de strategie en koers van de RECRON, zoals vastgesteld op de ALV van 23 november 2016. De plannen voor de uitvoering van de reorganisatie van RECRON, zijn op de ALV van 20 maart afgewezen door de leden van de branchevereniging. De plannen waren een uitwerking van de strategie en koers van de RECRON, zoals vastgesteld op de ALV van 23 november 2016.

Brancheorganisatie RECRON vertegenwoordigt een breed palet van recreatiebedrijven. Het waren vooral de ondernemers uit de kampeer- en bungalowsector die een tegenstem lieten horen. Deze groep is binnen RECRON veruit de grootste bedrijfsgroep. Uit een verslag naar aanleiding van de ALV blijkt dat andere bedrijfsgroepen en concerns wel merendeels overtuigd waren van de noodzaak en haalbaarheid van de plannen voor een RECRON 3.0. Belangenafweging De reorganisatieplannen 'RECRON 3.0' zijn volgens directrice Monique Van der Sanden nodig om als brancheorganisatie in te kunnen spelen op de veranderende samenleving en marktomstandigheden: "Leden kijken steeds meer naar de meerwaarde die een brancheorganisatie heeft voor hun eigen bedrijfsvoering, en wat minder naar solidariteit en collectieve belangen. We willen ook beter inspelen op ontwikkelingen in de netwerk-samenleving, waarvoor je ook je eigen organisatie moet openstellen." In de reorganisatieplannen RECRON 3.0 is een zorgvuldige afweging gemaakt van verschillende belangen, waarbij vier pijlers centraal stonden:

  • Regionale belangenbehartiging; dat was vooral een wens van de kampeer- en bungalowbedrijven. Steeds meer beslissingen worden op regionaal en lokaal niveau genomen. Ondernemers hebben daarom ook behoefte op ondersteuning op dit niveua.
  • De grotere concerns lieten vooraf weten dat hun belangen vooral liggen in een goed beleid (o.a. CAO) en ondersteuning in verbetering van kwaliteit van de sector.
  • Kleinere bedrijfsgroepen willen graag ook de ondersteuning op het gebied van kennis, die de Kampeer- en bungalowsector dankzij hun omvang kunnen realiseren.
  • En dan spelen er nog financiële randvoorwaarden. Die situatie is afgelopen periode verslechterd, mede doordat de bedrijfsgroep zwembaden en een groot deel van de groepsaccommodaties hun lidmaatschap beëindigden.
Vervolg

Door de afwijzing van de uitvoeringsplannen voor de reorganisatie is RECRON weer terug bij de situatie die na de ALV van 23 november was ontstaan. Daarin waren de leden akkoord gegaan met de nieuwe strategie en koers van de RECRON. "Het bestuur gaat zich nu beraden op vervolgstappen." liet voorzitter Adri van der Weyde aan het slot van de vergadering weten. Meer informatie: www.recron.nl