Het cluster Innovatie Agro & Natuur (v.h. InnovatieNetwerk) is met ingang van 4 juli 2016 niet meer actief als eigenstandige eenheid. In het verleden heeft dit cluster diverse grootschalige projecten in recreatie en natuur mede mogelijk gemaakt, w.o. KrugerparkNL, The Nature Game en project Natuurthemaparken. Het cluster Innovatie Agro & Natuur (v.h. InnovatieNetwerk) is met ingang van 4 juli 2016 niet meer actief als eigenstandige eenheid. In het verleden heeft dit cluster diverse grootschalige projecten in recreatie en natuur mede mogelijk gemaakt, w.o. KrugerparkNL, The Nature Game en project Natuurthemaparken.nature game1

De inzet van het ministerie van EZ voor grensverleggende innovaties/systeeminnovaties zal worden vormgegeven via drie strategische kennis- en innovatieprogramma’s, te weten natuurlijk kapitaal, duurzame productieketens en duurzaam voedsel. Een deel van de grensverleggende vernieuwingen zal verlopen via de Topsectoren. Belangrijk verschil met de situatie tot nu toe is dat het ministerie van EZ ervoor kiest om randvoorwaarden voor grensverleggende vernieuwingen te scheppen en geen actieve rol in de projecten en de ontwikkeling van concepten te spelen zoals voorheen wel gebeurde. De verandering moet gezien worden tegen de achtergrond van een overheid die een zichtbare impact wil realiseren bij de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan in een situatie met sterk krimpende middelen. Dat dwingt tot het maken van keuzes en een meer samenhangend beleid. De lopende verplichtingen ten aanzien van projecten die het cluster Innovatie Agro & Natuur onder handen had, zullen worden nagekomen. De website www.innovatieagroennatuur.nl zal met ingang van 1 augustus 2016 niet meer bijgehouden worden, maar blijft voorlopig nog wel actief als naslagwerk voor projecten uit het verleden. Bron: www.innovatieagroennatuur.nl