Om de veiligheid van gasten te garanderen hebben recreatiebedrijven te maken met diverse inspecties; o.a. op legionellabestrijding. In een convenant met de Inspectie Leefomgeving (ILT) heeft Center Parcs afgesproken dat zij de inspecties in het vervolg grotendeels zelf uitvoeren. Het is een stap voorwaarts, maar er valt nog wel veel te verbeteren. Om de veiligheid van gasten te garanderen hebben recreatiebedrijven te maken met diverse inspecties; o.a. op legionellabestrijding. In een convenant met de Inspectie Leefomgeving (ILT) heeft Center Parcs afgesproken dat zij de inspecties in het vervolg grotendeels zelf uitvoeren. Het is een stap voorwaarts, maar er valt nog wel veel te verbeteren.

Center Parcs en de ILT willen hiermee een goede naleving van de betreffende wet- en regelgeving borgen en risico’s minimaliseren. Center Parcs ziet ook voordelen in het efficiënter maken van de werkzaamheden die gemoeid gaan met maatregelen en controle van de legionellabestrijding. Er zijn nog altijd 12 wetten die de veiligheid rondom legionella moeten garanderen. En dat zorgt in de recreatiesector voor de nodige controledruk. (zie artikel op www.recron.nl) Afspraken met Center Parcs Center Parcs bezit 21 Europese parken waarvan negen Nederlandse vakantieparken. Mark Haak Wegmann, CEO Center Parcs: ”Als grootste vakantieaanbieder op het gebied van korte vakanties, hebben wij de verplichting om goed voor onze gasten te zorgen. Het vertrouwen dat ILT naar ons uitspreekt met het tekenen van dit convenant toont aan dat wij op het gebied van legionella bestrijding voorop lopen in de recreatiebranche en daar zijn wij trots op.” Center Parcs heeft volgens de ILT als voorbereiding op het convenant laten zien te beschikken over de intenties en competenties voor wat betreft de borging van legionella beheersmaatregelen. Met dit convenant zegt Center Parcs toe aan continue verbetering van het managementsysteem te werken en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving te minimaliseren. Center Parcs voelt zich verantwoordelijk voor een goede naleving en heeft die verantwoordelijkheid opgenomen in de hele structuur van de organisatie. Center Parcs toetst zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen en de verbetermaatregelen om herhaling van overtreding te voorkomen. Gedurende de looptijd van het convenant toetst de ILT met zogenoemde reality checks of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De looptijd van het convenant is twee jaar en kan na wederzijdse instemming worden verlengd. Ook voor andere bedrijven beschikbaar De ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties en instanties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben. In de praktijk We vroegen Gunter Thomas, Operational Risk Manager van Center Parcs, naar de consequenties voor de dagelijkse praktijk. Hij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant Redactie: "De uitgebreide regelgeving en inspecties vormen al wat langer een last voor de recreatiesector. Lost dit convenant met het ILT nu de grootste problemen op?" Thomas: "Dit lost uiteraard niet alle problemen op, maar zou in elk geval de regeldruk moeten verminderen! Dus minder individuele controles van hun kant op onze verschillende parken. Als een overheidsdienst van een bepaalde provincie nu een andere interpretatie toepast, dan kunnen we dit ook terugkoppelen aan het ILT en pakken zij dit op met de betreffende dienst." Redactie: "Krijgen jullie nu één in plaats van vier inspecteurs over de vloer?" Thomas: "Voor de legionella-wetgeving hebben we in de laatste jaren slechts maximaal 2 verschillende inspecteurs over de vloer gekregen, namelijk:

  • De inspecteur van de waterleidingmaatschappij i.o.v. ILT om de RIE en de beheersmaatregelen te controleren ten aanzien van drinkwater.
  • De inspecteur van de Omgevingsdienst, die kijkt naar legionella beheersing in het zwembadwater."
Redactie

: "Zijn er ook werkzaamheden / controles samengevoegd? Thomas: "Bij de laatste controle op één van onze parken is er door de inspecteur van de betreffende watermaatschappij, nu ook gezegd, dat naar aanleiding van dit goed rapport, zij in de toekomende 6 jaar geen inspecties meer doen, tenzij er grote verbouwingen of bestemmingswijzigingen van locaties zouden plaatsvinden." Redactie: Waar is, volgens Center Parcs, nog wel verbetering mogelijk is als het gaat om overbodige en lastige regelgeving t.a.v. waterveiligheid?" Thomas: "Als je vergelijkt met andere landen is het grootste struikelblok voor ons de verschillen in de wetgeving, de voornaamste zijn:

  • De maximale norm (kve ) waarbij er ingegrepen moet worden;
    • Nederland vanaf 100 kve en melding van 1000 kve
    • België vanaf 1000 kve
    • Frankrijk en Duitsland vanaf 10000 kve
  • En vooral het feit dat in Nederland alle tappunten wekelijks moeten gebruikt worden, of ze moeten gespoeld worden (Het water heeft zogezegd slechts een houdbaarheid van 1 week !!) Dit komt in geen enkel ander land voor maar heeft enorme operationele consequenties naar opvolging!"

Meer informatie: Inspectie Leefomgeving Center Parcs Recron: VVD wil regels legionellapreventie veranderen