Het provinciebedrijf Westtoer heeft kennis genomen van het voorstel van het nieuw logiesdecreet. Het decreet is door de meerderheidspartijen deze zomer neergelegd in het Vlaams Parlement. Na consultatie van de logiessector en van diverse West-Vlaamse steden en gemeenten is Westtoer uitermate bezorgd over het wegvallen van de verplichte vergunning of aanmelding. Het provinciebedrijf Westtoer heeft kennis genomen van het voorstel van het nieuw logiesdecreet. Het decreet is door de meerderheidspartijen deze zomer neergelegd in het Vlaams Parlement. Na consultatie van de logiessector en van diverse West-Vlaamse steden en gemeenten is Westtoer uitermate bezorgd over het wegvallen van de verplichte vergunning of aanmelding.

[caption id="attachment_15458" align="alignright" width="293"]Vlaamse Kust  (c) Toerisme Vlaanderen Vlaamse Kust (c) Toerisme Vlaanderen[/caption]Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer, wil samen met de sector een oplossing voorstellen: “De consument mag niet de dupe worden. We pleiten dat elke logiesaanbieder verplicht wordt om zich minstens te registreren. Zo heeft de overheid een overzicht op de totaliteit van het logiesaanbod in Vlaanderen”. Westtoer betreurt in eerste instantie dat het nieuwe decreet niet gebaseerd is op een grondige analyse van het vorige logiesdecreet. In 2008 is het decreet ingevoerd door toenmalig Minister voor Toerisme Geert Bourgeois. Vooral in West-Vlaanderen is dit decreet succesvol geweest met niet minder dan 1.563 vergunde logiesbedrijven en 13.288 aanmeldingen, vooral in de sector van de vakantiewoningen aan de Kust. Westtoer vreest dat met het nieuwe decreet het kind met het badwater wordt weggegooid. Het provinciebedrijf vindt het spijtig dat er bij het opstellen van dit nieuwe decreet niet gestreefd is naar een consensus tussen het Vlaamse Parlement en de toeristische sector. Zowat alle sectororganisaties zoals Horeca Vlaanderen, Recread, CIB en Logeren in Vlaanderen hebben zich in de voorbije dagen en weken negatief uitgelaten over het ontwerpdecreet. Dit heeft echter niet geleid tot een constructieve dialoog tussen de toeristische sector en de meerderheidspartijen. Reacties uit de sector Als directeur van de koepelorganisatie ‘Logeren in Vlaanderen’ heeft Saskia Van Laere een duidelijk standpunt: “Het huidige decreet dat ertoe geleid heeft dat logiesuitbaters in Vlaanderen een zeer hoge kwaliteit bieden en bij de hoogste scores ter wereld staan op boekingsites. Dit alles gaat zonder serieus overleg op de schop”. Ook André Descheemaeker, voorzitter vzw Kusthotels is resoluut: “Wie straks een hotel of B&B wil starten, hoeft geen enkel bewijs voor te leggen dat hij in orde is met de regels. De ondernemer hoeft het niet eens te melden: alsof je morgen een bedrijf zou kunnen starten zonder btw- of ondernemingsnummer, met een overheid die er van uitgaat dat je keurig je belastingen zal betalen”. Voor Recread, de federatie van recreatieondernemers, biedt het logiesdecreet te weinig garanties: “Als de Vlaamse regering zijn ambitie wil waarmaken om van Vlaanderen een economische topregio te maken dan verdient onze toeristische logiessector niets minder dan de ‘best beschikbare techniek’ om topkwaliteit te garanderen. Het behoud van de verplichte vergunning en comfortclassificatie blijft daarom de beste optie”, aldus Dirk Metsu, Afgevaardigd Bestuurder. Volgens Dirk Coelus, voorzitter CIB Kust, zorgt het nieuw voorstel van decreet net voor extra administratieve lasten voor de sector van de vakantiewoningen: “Door het ontbreken van essentiële informatie wordt de slagkracht van zowel de overheid als van de sector verzwakt”. Grootste knelpunt: vrijwillige erkenning Het grootste knelpunt binnen het nieuwe decreet is de vrijwillige erkenning die in de plaats komt van de verplichte vergunning of aanmelding. Hiermee komt een definitief einde aan de gelijke behandeling van alle logiesverstrekkers die gesymboliseerd werd door het adagio ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Straks wordt de sector geconfronteerd met uitbaters die zich hebben laten erkennen en aan een hele reeks verplichtingen moeten voldoen zoals Sabam, BTW, billijke vergoeding, doorgeven van statistische info aan FOD Economie. Aan de andere kant zullen er andere ondernemingen zijn waarvan men enkel kan veronderstellen dat ze aan bepaalde voorwaarden zullen voldoen. Voor erkende ondernemers is het niet duidelijk welke de voordelen zullen zijn van een eventuele erkenning die bovendien tegen betaling zal gebeuren. Voor de niet-erkenden hangt het zwaard van Damocles boven het hoofd omdat Toerisme Vlaanderen hen toch zal kunnen controleren, zij het steekproefsgewijs of na klacht. Het liberaliseren van het beleid op het vlak van brandveiligheid betekent een groot risico voor de consument. Het beschikken over een brandveiligheidsattest moet immers vooraf niet meer aangetoond worden. Bijkomend nadeel voor de overheid zelf is dat niemand nog in staat zal zijn om accuraat te bepalen hoe groot het logiesaanbod in Vlaanderen is. Het in kaart brengen van de toeristische vraag wordt nog moeilijker. Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Van een systeem met een gelijk speelveld voor alle ondernemers is geen sprake wanneer we niet eens weten hoeveel spelers er op het terrein staan.” Verplichte registratie als alternatief Om tegemoet te komen aan de vele bezwaren stelt Westtoer voor om te werken met een systeem van verplichte registratie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via een website bij Toerisme Vlaanderen waar elke logiesondernemer zich kan aanmelden met opgave van zijn capaciteit, de categorie waaronder hij valt en een scan van zijn brandveiligheids-attest. Dit is meteen een voorbeeld van een modern ICT-beleid dat perfect past in de e-government policy van de Vlaamse overheid. Tussenpersonen zouden in dit systeem hun logiesaanbieders collectief kunnen registreren zoals dit in verleden is gebeurd voor de vakantiewoningen aan de Kust met de kruispuntendatabank van CIB. Deze website kan door alle betrokken overheden geraadpleegd worden zodat de beleidsmakers een overzicht behouden op het totale logiesaanbod in Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen zal op die manier kunnen inschatten wie in aanmerking komt voor een controle. Gemeenten zouden een minimaal houvast hebben voor het heffen van verblijfstaksen. Alle overheden zouden een boordtabel hebben van het logiesaanbod en er hun marketinginspanningen kunnen op afstemmen. Ook op communicatief vlak houdt dit voorstel voordelen in: bij registratie wordt een ondernemer automatisch door Toerisme Vlaanderen ingelicht over de basisvoorwaarden van het decreet en de specifieke uitbatingsvoorwaarden in de betrokken categorie. Positieve punten Westtoer ziet ook enkele positieve aspecten in het nieuw decreet. Het nieuwe voorstel zorgt voor een verregaande vereenvoudiging van de procedures en de administratieve lasten. Elke logiesaanbieder wordt verondersteld om te beantwoorden aan een aantal basiselementen zoals brandveiligheid, hygiëne, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en moet voldoen aan minimale uitbatingsvoorwaarden. Pluspunt is dat tussenpersonen zoals internetplatformen onder de koepel van het nieuwe decreet vallen en kunnen verplicht worden de adresgegevens van hun logiesverstrekker te verstrekken aan de overheid. Positieve aspecten zijn verder de mogelijkheden voor innovatieve logiesvormen (glamping, boomhutten, …), de terugkeer van Toerisme Vlaanderen als uitvoerende administratie en het inpassen van de volwassenenverblijven uit het Toerisme voor Allen decreet. Bron: persbericht Westtoer