De vrijetijdssector in GelderlandĀ  heeft een grote potentie. De sector kan niet alleen een bijdrage leveren aan de economie, maar ook aan verbetering van de kwaliteit van het platteland en de natuur. Daar moet de sector wel meer ruimte voor krijgen. Daarom doet het Toeristisch Platform Gelderland de volgende aanbevelingen, die ook van nut kunnen zijn voor andere provincies: De vrijetijdssector in Gelderland  heeft een grote potentie. De sector kan niet alleen een bijdrage leveren aan de economie, maar ook aan verbetering van de kwaliteit van het platteland en de natuur. Daar moet de sector wel meer ruimte voor krijgen. Daarom doet het Toeristisch Platform Gelderland de volgende aanbevelingen, die ook van nut kunnen zijn voor andere provincies:1. Beloon ondernemerschap!

Veel bedrijven in de sector zijn gevestigd op locaties die bijdragen aan de kwaliteit van landschap en natuur. Ondernemers die vanuit die locaties bijdragen aan de instandhouding en kwaliteitsverbetering, dienen daarvoor te worden beloond. Dit kan via een vergoeding van de kosten en het versoepelen van procedures. 2. Ondersteun duurzaamheid! Zie duurzaamheid als een kans, ook voor de toeristische sector, en faciliteer hierbij waar u kunt. Binnen de brancheorganisaties worden al vele initiatieven ontwikkeld. Ondersteun deze door stimulerend beleid en aanvullende financiële bijdragen. 3. Houd het platteland leefbaar! Voor veel kleine kernen en op het platteland is de recreatiesector, naast de landbouw, één van de grootste werkgevers. Het stimuleren van de kwaliteit van de recreatiesector draagt bij aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. De provincie kan een actieve rol vervullen in het ondersteunen van de sector naar verduurzaming. Ook kan - met maatwerkoplossingen - meer ruimte worden geboden aan kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwing. 4. Continueer Groei- en Krimpbeleid! Gelderland profileert zich landelijk met het Groei- en Krimpbeleid. Als gevolg van dit beleid wordt de natuurwaarde op de Veluwe verbeterd en krijgt de vrijetijdssector de nodige kansen. Dit beleid dient te worden gecontinueerd. 5. Creëer kansen voor Natura 2000! Natura 2000 is een lastig dossier, maar biedt ook kansen voor de vrijetijdssector. Provinciaal beleid dat inzet op het samengaan van functies, biedt meer kansen dan in te zetten op uitsluiting. Veranker het bestaande gebruik en ontwikkelingskansen voor de vrijetijdssector in de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. Hiermee blijft een vitale sector behouden die het landschap en de natuurwaarden versterkt, maar blijft ook de beleving van de natuurlijke omgeving mogelijk. Recreatie en natuur zijn een twee-eenheid die niet zonder elkaar kunnen. 6. Benut investeringspotentieel! De vrijetijdssector en de provincie dienen samenwerking te zoeken bij investeringen, in de vorm van publiekprivate samenwerking (PPS). De middelen voor regionale stimulering vanuit Europa kunnen daarbij worden ingezet. Hiermee kan tevens het aanwezige investeringspotentieel van de sector beter worden benut. 7. Verbind toerisme en recreatie met andere beleidsterreinen! Toerisme en recreatie maken deel uit van de vrijetijdseconomie, net zoals cultuur, zorg en sport. In een integrale en cross-sectorale benadering liggen kansen voor Gelderland. De Gelderse cultuurhistorie positioneert de Gelderse streken en maakt haar met de natuur, steden en vele evenementen tot een aantrekkelijke provincie om in te verblijven. Bron, en meer informatie: www.gobt.nl