Tijdens het symposium van PvdA, D66 en Groen Links op 23 januari lichtte ANWB-directeur Guido van Woerkom o.a. de volgende stelling toe: ‘Met gedetailleerde natuurwetgeving help je de recreant niet.’ De natuur- en landschapsorganisaties willen namelijk zo veel mogelijk in de wet geregeld hebben (EHS, Beschermde Natuurmonumenten, rode lijst soorten etc.), terwijl de ANWB van mening zijn dat dat natuurbeleid veel te ingewikkeld, technisch en juridisch maakt. Iets wat heeft geleid tot het wegvallen van draagvlak onder het huidige natuurbeleid. De stelling kreeg nul stemmen; waarmee bleek dat de recreatiesector en de natuurbeweging elkaar op landelijk niveau niet vinden. Tijdens het symposium van PvdA, D66 en Groen Links op 23 januari lichtte ANWB-directeur Guido van Woerkom o.a. de volgende stelling toe: ‘Met gedetailleerde natuurwetgeving help je de recreant niet.’ De natuur- en landschapsorganisaties willen namelijk zo veel mogelijk in de wet geregeld hebben (EHS, Beschermde Natuurmonumenten, rode lijst soorten etc.), terwijl de ANWB van mening zijn dat dat natuurbeleid veel te ingewikkeld, technisch en juridisch maakt. Iets wat heeft geleid tot het wegvallen van draagvlak onder het huidige natuurbeleid. De stelling kreeg nul stemmen; waarmee bleek dat de recreatiesector en de natuurbeweging elkaar op landelijk niveau niet vinden.Bezuiniging op natuur wel erg fors

Over de huidige plannen voor de natuurwet maakt de ANWB onderscheid in de beoordeling van het ‘Bleker-beleid’ op inhoud; “De wet; die naar onze mening gunstig is voor recreatie omdat recreatie niet wordt gezien als verstorende factor voor planten en dieren en meer ruimte laat voor ontwikkeling” en de financiering van natuurontwikkeling: “De bezuinigingen mét de decentralisatie vinden wij ook zeer ingrijpend.” De natuurorganisaties gooien volgens de ANWB inhoud en financiering door elkaar en kwalificeren de inzet van Bleker daarmee onterecht als afbraakbeleid. Het tekort aan beschikbare financiële middelen wordt naar onze mening oneigenlijk verknoopt met de beoordeling van de inhoud van de nieuwe conceptnatuurwet. Afspraken op gebiedsniveau De ANWB ziet vooral progressie op gebiedsniveau: “Wij hebben vertrouwen in de al bereikte resultaten op gebiedsniveau in de regio (beheerplannen in het kader van Natura 2000). Door de terreinbeherende instanties, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt op regionaal niveau goede input geleverd. Daar wordt bewezen dat een praktische aanpak goed werkt. De nieuwe wet moet dat proces verder faciliteren.” Samenwerkend recreatiebelang Wat betreft de Natuurwet en Natura 2000 werkt de ANWB in de belangenbehartiging samen met Recron, HISWA, KHN en Watersport in de Regiegroep Recreatie en Natuur. Reactie van de RECRON: Ivo Gelsing van de RECRON laat weten dat er binnen de Regiegroep Recreatie en Natuur consensus is over het standpunt dat de ANWB heeft ingenomen over de natuurwet: "Er is lang gediscussieerd over de natuurwet en wij zien het liefst dat de wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd."