De Gemeente Haarlemmermeer heeft een nieuwe visie ontwikkeld voor de Buitenkaag. Daarin krijgen vooral recreatief toeristische ontwikkelingen de ruimte.

In samenspraak met het dorp Buitenkaag is gewerkt aan een Visie Buitenkaag 2040. Op termijn zal Buitenkaag geen toekomstbestendig glastuinbouwconcentratiegebied meer zijn. De afgelopen jaren zijn bij de gemeente verschillende verzoeken binnengekomen om hier andere functies dan glastuinbouw mogelijk te maken. Buitenkaag is prachtig gelegen aan de Kagerplassen, in het zuidelijkste puntje van Noord-Holland. Dit geeft volop kansen voor recreatieve en toeristische voorzieningen. De gemeente zet dan ook in op het ontwikkelen van Buitenkaag tot een recreatief dorp, en het versterken van de Ringdijk en het dorpse karakter.

Recreatieboulevard

Een van de wensen vanuit het dorp is een recreatieboulevard en een groene inrichting van het openbaar gebied rond gemaal De Leeghwater. Ook zijn diverse initiatieven ingediend voor woningbouw en watergebonden bedrijvigheid in het glastuinbouwgebied. De concept Visie Buitenkaag vormt het toetsingskader voor deze plannen en toekomstige initiatieven. De nieuwe ruimtelijke structuur bestaat uit een groenblauwe structuur (water en groen) en een verkeerstructuur. Deze vormen een nieuw raamwerk waarbinnen bestaande plannen en nieuwe initiatieven kunnen worden uitgewerkt.

Kansen voor recreatief ondernemers

Als we informeren naar de vormen van recreatie die mogelijk worden in het nieuwe plan, dan krijgen we als antwoord: "Te denken valt aan buitenactiviteiten, zoals een outdoor terrein of een zeilschool. Maar ook een recreatiepark, glamping of kleinschalig boutique hotel met restaurant en/of wellness zijn mogelijk. In de conceptvisie staan meer mogelijkheden genoemd."

Een verandering van bestemmingsplan is vaak een tijdrovende zaak. De gemeente schetst de situatie van de voortgang als volgt: "Het glastuinbouwgebied in Buitenkaag maakt nu nog onderdeel uit van het glastuinbouwconcentratiegebied uit de Omgevingsverordening NH2040. Nu kan daardoor geen transformatie plaatsvinden naar een andere functie. Op basis van de voorliggende concept visie kan deze aanduiding eraf worden gehaald en worden andere functies wel mogelijk. De visie biedt daarbij een afwegingskader voor nieuwe initiatieven in Buitenkaag. De visie wordt als deze door de raad is vastgesteld, richtinggevend voor initiatieven. Na toetsing aan onder meer de visie, kan een initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen, waarna het bestemmingsplan kan worden aangepast of er een afwijking op het bestemmingsplan gemaakt kan worden."

Meer informatie: www.haarlemmermeergemeente.nl

Zie ook: Besluit B&W over Concept Visie Buitenkaag 2040