De Provincie Noord-Holland investeert € 23 miljoen in 33 projecten rondom de Markermeer kustzone. Ook recreatie en toerisme komen daarin uitgebreid aan bod. "Aanhaakkansen voor ondernemers zijn er legio." laat projectleider Peter Bergmans weten.

Met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam (APRK) willen de 13 deelnemende partijen werken aan het versterken van de leef- en recreatieomgeving voor bewoners, de natuurwaarden en diversiteit aan flora en fauna vergroten, een bijdrage leveren aan de versterking van de economie en landbouw, en de stroom van bezoekende toeristen en recreanten in goede banen leiden.

Zonering

Deze kustzone kent vele karakters en het is daarom logisch dat er voor de verschillende zones eigen ontwikkelplannen worden gemaakt. Voor de volgende vijf zones wordt een omschrijving van de toeristisch recreatieve ontwikkelingen omschreven in het ambitieprogramma:

 • Hoorn en Koggenland
 • Zeevang
 • Edam en Volendam
 • Gouwzee
 • Waterland IJmeer (dicht bij Amsterdam)

Projecten m.b.t. recreatie

De meeste projecten bevinden zich nog in een opstartfase. Op dit moment worden de piketpaaltjes uitgezet. Het belevingsproject 'Dijk van een Kust' is al in gang gezet en maakt onderdeel uit van het Toeristisch Themajar 'Ode aan het Landschap. Commulnicatie hierover verloopt via marketingorganisaties BTLH en Holland boven Amsterdam.

In het visiedocument worden de doelstellingen voor Recreatie en Toerisme beschreven:

 • Betere bereikbaarheid en bruikbaarheid Markermeerkust: Lokaal vernieuwen/ versterken wegennetwerk, uitzichtpunten en recreatieknooppunten (aanpassen fiets- en wandelnetwerk, Toeristisch Overstap Punten met parkeergelegenheid en horeca, voorzieningen als vlonders, vogelkijkhutten, strandjes, toegankelijke strekdammen, mini-boulevard. Let op kleinschaligheid.
 • Diversificatie van aanbod van verblijfsrecreatie: Meer overnachters van midden- tot hogere segment. Ontwikkelen van gevarieerd aanbod overnachtingsmogelijkheden.
 • Faciliteiten voor kleine watersport/waterrecreatie: Creëren van aantrekkelijke zones voor spelevaren, kanoën, kitesurfen, zwemmen, landvast-locaties (bereikbaarheid, toegankelijkheid en informatievoorziening).
 • Verder ontwikkelen van het gastheerschap van recreatieondernemers: Gastheren verblijfsrecreatie krijgen een rol in de presentatie van marketing kustzone.
 • Meer kansen voor de sportvisserij: Verbeteren van de visstand en realiseren van voorzieningen voor de sportvisserij
 • Bevaarbaarheid van de kustwateren : Veiligstellen bereikbaarheid van de kust (in verband met waterplanten). Zoeken naar plekken waar het varen op het besloten water binnendijks en het varen op het grote buitenwater verbonden kunnen worden (voor kleinere recreatievaart).
 • Beleefbaar maken van de kust als geheel van Hoorn tot Amsterdam, of forse onderdelen, bevorderen langzaam-verkeerrouterecreatie: Doorgaande fiets- en wandelverbindingen langs de kust van Hoorn tot Amsterdam, met daarop aangehaakt lokale ommetjes. Ontwikkelen van dijkplaatsen (beleefpunten) op meerdere locaties in de kustzone.

Kansen voor ondernemers

Er komen zeker nieuwe kansen voor ondernemers aan, laat Bergmans ons weten: "In een tweede fase is het de bedoeling een uitvoeringsregeling subsidie te openen die speciaal wordt gericht op ondernemers. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer we met deze tweede fase van start kunnen gaan."

Het hele document is (onderaan) te vinden op: www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Water_Bodem/Waterveiligheid