Na 18 jaar stopt NBTC Nipo Research. Het samenwerkingsverband tussen het NBTC en Kantar (voorheen TNS NIPO), is vooral bekend vanwege het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken in het Nederlands toerisme en het Continu Vakantie Onderzoek. (CVO).

Na 18 jaar stopt NBTC Nipo Research. Het samenwerkingsverband tussen het NBTC en Kantar (voorheen TNS NIPO), is vooral bekend vanwege het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken in het Nederlands toerisme en het Continu Vakantie Onderzoek. (CVO).

De organisatie houdt vanaf april 2021 op te bestaan.

Andere activiteiten die door NBTC Nipo worden (werden) uitgevoerd zijn o.a. ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO), ContinuZakenreisOnderzoek (CZO) en het onderzoek Toeristisch bezoek aan steden. Ook is er veel maatwerkonderzoek verricht voor verschillende commerciële partijen en (semi-)overheden.

Waarom stopt NBTC NIPO Research?

Als reden voor de beëindiging van de organisatie worden ontwikkelingen in de maatschappij en bij de beide partners genoemd: "Kantar is inmiddels onderdeel van een ander internationaal opererend concern en NBTC heeft met Perspectief 2030 – de nieuwe visie op bestemming Nederland – de beweging ingezet van bestemmingsmarketing naar bestemmingsmanagement."

Begin 2020 lanceerde het NBTC nog de Nationale Data Alliantie, waarin ook ambities zijn vastgelegd om relevante toeristisch-recreatieve data voor beleidsmakers en bedrijfsleven te gaan verzamelen.

Wat gebeurt er met de bestaande monitoren?

Na dit jaar zal NBTC-NIPO Research geen veldwerk meer uitvoeren in het kader van de verschillende monitoren. Wat betekent dat voor de verschillende onderzoeken?

  • ContinuVakantieOnderzoek (CVO)

Op dit moment loopt het veldwerk van het CVO voor het vakantiejaar 2020. Dit zal de laatste meting zijn die we uitvoeren. De resultaten worden zoals gebruikelijk in januari gerapporteerd. Ook de gebruikelijke themarapportages, zoals het landenrapport of het segmentatierapport, zijn nog een laatste keer beschikbaar.

Na het afronden van het veldwerk voor het vakantiejaar 2020 zal er vanuit NNR geen nieuwe meting meer worden opgestart en houdt het CVO in zijn huidige vorm op te bestaan. Wel is het goed om te weten dat per januari 2021 het CBS van start gaat met een eigen Vakantieonderzoek: een volledig nieuw onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. De inzichten uit dit onderzoek worden te zijner tijd onder andere beschikbaar gesteld via Statline en zijn voor iedereen zoveel mogelijk vrij toegankelijk. Daarnaast bekijkt NBTC de mogelijkheden om bij de datavoorziening te ondersteunen middels aanvullende analyses en rapportages. Hierover informeren we u later, o.a. via de nieuwsbrieven van de Landelijke Data Alliantie. U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.

  • ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)

Het CZO is voor het laatst uitgevoerd in 2019. De resultaten daarvan zijn tot 1 april 2021 bij NBTC-NIPO Research af te nemen. Er zijn op dit moment zowel vanuit NBTC als Kantar geen plannen om het CZO in een nieuwe vorm op de markt te brengen.

  • ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)

Deze driejaarlijkse monitor voerden we voor het laatst uit in 2018. Ook de resultaten daarvan kunt u tot 1 april 2021 bij NBTC-NIPO Research afnemen. NBTC peilt momenteel de interesse onder de huidige deelnemers in een nieuw onderzoek naar vrijetijdsactiviteiten.

  • Toeristisch Bezoek aan Steden (TBaS)

Het veldwerk voor deze monitor is nog in volle gang. De resultaten worden in maart 2021 opgeleverd waarna ook dit onderzoek in de huidige opzet stopt. Ook voor deze monitor geldt dat NBTC de interesse in een nieuw onderzoek naar het toeristisch bezoek aan steden zal peilen onder de huidige deelnemers.

Vervolg Maatwerk onderzoek

NBTC-NIPO Research voert momenteel geen maatwerkonderzoeken meer uit in verband met de voorgenomen beëindiging van de joint venture. Kantar is een partij die in aanmerking komt voor dit oort onderzoeken, maar er zijn in de markt nog vele andere partijen actief die een specialisme hebben in toeristisch recreatief maatwerkonderzoek.

Eerste reactie op het beëindigen van de organisatie

Vanuit adviesbureau ZKA Leisure Consultants reageert Gré Beekers op het onverwachte einde van dit kennisinstituut: “NBTC Nipo Research was de afgelopen circa 20  jaar pionier in het consumentenonderzoek in de Nederlandse recreatiesector. Zij hebben daarmee een positieve invloed gehad op de kennisontwikkeling van de sector. Wat we wel zagen is dat de data vooral op landelijk en provinciaal niveau goed bruikbaar waren, maar zodra je inzoomt op regio- of stadsniveau, de resultaten soms minder goed herkend werden. In dergelijke gevallen was maatwerk- of aanvullend onderzoek nodig. In veel gevallen hebben wij daar als ZKA in kunnen voorzien en dat zullen we zeker blijven doen. Hierbij baseren wij ons grotendeels op onderzoek onder de aanbieders, waardoor de herkenbaarheid van en het draagvlak voor de resultaten doorgaans groter is. We hopen dat voor de verzameling van landelijke en provinciale cijfers een instituut als het CBS de rol van NBTC-NIPO deels kan overnemen."

Meer informatie: www.nbtcniporesearch.nl