Diverse provincies stellen specifiek financiering beschikbaar om de gastvrijheidssector en/of de cultuur en erfgoedsector door de coronacrisis heen te helpen. Onderstaand overzicht bestaat uit de activiteiten die zin gepubliceerd op de websites van de diverse provincies.

Diverse provincies stellen specifiek financiering beschikbaar om de gastvrijheidssector en/of de cultuur en erfgoedsector door de coronacrisis heen te helpen. Onderstaand overzicht bestaat uit de activiteiten die zin gepubliceerd op de websites van de diverse provincies.

We hebben alle provincies (online) bezocht. Maar het is natuurlijk mogelijk dat we nog regelingen hebben gemist.

Overijssel: ”Het college stelt voor om in totaal € 3,3 miljoen beschikbaar te stellen vanuit het Stimuleringsfonds voor verschillende overbruggingsmaatregelen. De maatregelen moeten ondernemers en instellingen helpen om de komende periode, waarin de 1,5 meter leidend is, door te komen. Voor de vrijetijdssector betekent dit bijvoorbeeld het digitaliseren van routes en meten van drukte. Vanuit de verschillende ‘taskforces’ op het gebied van cultuur en (vrijetijds)economie zullen de komende tijd nog meer voorstellen volgen, daarvoor is een flexibel budget van € 2 miljoen beschikbaar.” www.overijssel.nl

Gelderland: “De Provincie Gelderland maakt € 4,6 miljoen vrij voor de ondersteuning van toerisme en recreatie. De sector is hard getroffen door de COVID-19-maatregelen. Het steunpakket kwam tot stand na overleg met de branche zelf. De financiële bijdrage in dit pakket voor het Gelders toerisme, is bestemd voor de zogeheten overbruggingsperiode binnen de crisis. De maatregelen sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande uitvoeringsagenda ‘Beleef het in Gelderland’. De financiële steun voor toerisme heeft verschillende elementen, bijvoorbeeld ondersteuningsregelingen voor ondernemers. De provincie wil de steunmaatregelen voor de toeristische sector in augustus 2020 in laten gaan. www.gelderland.nl

In Gelderland organiseert Toerisme VAN voor de regio’s Veluwe, Nijmegen en Arnhem een campagne met de hashtag #MooiDichtbij.

Groningen: “De provincie Groningen stelt in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen. De provincie gaat allereerst ondernemers ondersteunen bij het inrichten van hun onderneming voor de anderhalvemetereconomie. De provincie richt zich hierbij specifiek op kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals het mkb, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Voor de (middel)lange termijn richt de provincie zich op de toekomst van Groningen: het creëren van meer werk, (om)scholing en digitalisering; verduurzaming, het versterken van de vrijetijdssector en het stimuleren van toerisme. Ook wordt er geld gereserveerd voor om onverwachte kansen te grijpen. www.provinciegroningen.nl

Friesland: “Ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen steun krijgen uit een nieuwe anderhalvemeter-regeling. De provincie geeft tot 1500 euro subsidie voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Provinciale Staten moeten er op 24 juni nog wel een besluit over nemen. Het is de bedoeling om de regeling zo snel mogelijk klaar te hebben. Zodra ondernemers aanvragen kunnen indienen, zal de provincie dat publiekelijk bekend maken. De anderhalvemeter-regeling is de belangrijkste maatregel uit het vandaag gepresenteerde Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.” www.fryslan.frl

Flevoland: “Provincie Flevoland en Visit Flevoland openen een subsidieregeling voor ondernemers in de gastvrijheidssector. De subsidie is bedoeld om bedrijven 1,5 meter proof te maken. In totaal is er 350.000 euro beschikbaar. Ondernemers in de gastvrijheidssector kunnen 50 procent van de kosten die gemaakt zijn om 1,5 meter maatregelen te treffen, vergoed krijgen. Het kan gaan om materialen zoals schermen, signing of extra informatievoorziening. Maar ook het inhuren van advies en/of uitvoeren van diensten om deze maatregelen te treffen.” www.flevoland.nl

Zeeland: “Omdat de huidige steunmaatregelen van het Rijk onvoldoende zijn, neemt de Provincie het voortouw bij de vorming van een Zeeuws stimuleringsfonds voor cultuur. “Er wordt een voorstel gedaan voor de vulling van dit fonds; daarnaast worden gemeenten en bedrijven actief benaderd om het fonds aan te vullen”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. “Het idee is om de middelen uit het stimuleringsfonds aan te wenden voor het 1,5-meter-proof maken van musea en evenementen.” www.zeeland.nl

Utrecht: “Het voorgestelde steunpakket voor de cultuur en erfgoedsector kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit bedrag is niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld: toekomstbestendigheid van een organisatie, cofinanciering door gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en flexibiliteit en zoveel mogelijk regionale spreiding.” www.provincie-utrecht.nl

Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos.

Brabant: “De provincie Noord-Brabant ontwikkelt, samen met de 5 grote steden (Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, samen BrabantStad), een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Voor de Brabantse regionale infrastructuur wordt een plan gemaakt van ongeveer € 8 miljoen.”

“De afgelopen maanden heeft VisitBrabant samen met de Brabantse vrijetijdssector hard gewerkt aan een Brabantbrede campagne om Brabant als toeristische bestemming stevig op de kaart te zetten en de Brabantse vrijetijdsondernemers het podium te bieden dat ze verdienen. In de campagne ‘Hier moet je zijn in Brabant’, wordt landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal met elkaar verbonden en intensief samengewerkt aan een duurzaam herstel van het toerisme.” Brabant; Hier moet je zijn

Ontbreken hier nog provincies die ook een gericht steunprograma voor recreatie, toerisme of cultuur hebben opgezet? Geef dat dan door: redactie@pretwerk.nl