Interview Geert Dijks, HISWA-RECRON: Nieuwe ronde – nieuwe kansen voor de recreatiesector

Nu de coronamaatregelen versneld worden afgebouwd krijgen ook recreatiebedrijven weer meer ruimte om de herstelfase in te zetten. Ook de komst van een nieuwe minister van EZK is van invloed op de toekomst van de gastvrijheidssector. Dit zijn twee van de onderwerpen die ter sprake kwamen in een update-interview met Geert Dijks, directeur van branchevereniging HISWA-RECRON.

Geert Dijks

Niet alleen de recreatiesector is volop in beweging; dat geldt ook voor de belangrijkste branchevereniging in deze sector: HISWA-RECRON. De fusie tussen de HISWA Vereniging (ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport) en RECRON (branchevereniging voor recreatieondernemers) vond plaats op 1 januari 2020 – aan de vooravond van de coronacrisis. Directeur Geert Dijks kreeg daardoor niet alleen te maken met de perikelen van het samenvoegen van twee verenigingen met een verschillende organisatiestructuur, maar ook met het ondersteunen van ondernemers in een crisissituatie.

De coronacrisis

Hoe heeft de recreatiesector de crisis doorstaan?

Dijks: “Laten we vooropstellen dat we nog niet uit de crisis zijn. Voor veel bedrijven begint nu pas een periode van herstel. Vooral de bedrijven die afhankelijk zijn van groepen, zoals de chartervaart, de buitensport of de groepsaccommodaties, hebben een zware tijd achter de rug. We hebben helaas moeten constateren dat er diverse oude zeilschepen, ons cultureel erfgoed, in deze periode zijn verkocht aan het buitenland. Dat is eeuwig zonde. In de media las je nog wel eens juichende berichten over de uitstekende bezetting van de verblijfsrecreatie. Wij weten dat de situatie achter de schermen niet altijd even rooskleurig was. Denk bijvoorbeeld aan de beperkingen van het horecagedeelte; voor sommige bedrijven is dat 15 – 25% van hun omzet!. Ook bleek dat Nederlandse gasten, die wel zorgden voor een goede bezetting, minder besteedden dan de buitenlandse toeristen. De bezettingsgraad is duidelijk niet gelijk aan de omzet.”

Zijn er ook bedrijven die goed hebben gepresteerd?  

Dijks: “We zagen de afgelopen periode dat de verkoop van boten, campers en caravans eigenlijk uitstekend is geweest. Ook de verhuur van recreatiemiddelen voor de eigen bubble (zoals sloepen, jachten, of kampeerauto’s) heeft een boost gekregen. Door de reisrestricties hebben veel Nederlanders hun eigen land herontdekt; met meer (korte) vakanties en pleziervaart tot gevolg. Het is nu de taak aan de sector om die Nederlandse toeristen ook in de toekomst vaker terug te laten komen.”

Wat heeft de sector nodig om (beter) uit de crisis te komen?

Dijks: “Er is vooral extra steun nodig voor bedrijven die langdurig op slot zijn geweest. Die moeten vaak weer helemaal opnieuw opstarten. Ook zijn er door ondernemers veel schulden gemaakt. Wij pleiten dan ook voor een coulanceregeling bij o.a. de belastingdienst. We hebben ook voorgesteld om een doorstart- en vernieuwingsregeling op te tuigen zodat bedrijven een gezonde herstart kunnen maken. Wat de crisis ons ook heeft gebracht is een verbeterde band tussen de diverse deelsectoren in de markt. Binnen Gastvrij Nederland is de samenwerking tussen diverse branchevertegenwoordigers veel intensiever geworden. HISWA-RECRON kreeg daarnaast ook diverse partijen (o.a. uit de indoor speelsector) op bezoek die nog geen vertegenwoordiger hadden om bijvoorbeeld te helpen bij het opstellen en certificeren van coronaprotocollen.”

Een nieuwe regering

Micky Adriaansens, de nieuwe minister van EZK

Na maandenlange onderhandelingen zit er nu eindelijk een nieuwe regering, die in het regeerakkoord ook het onderwerp ‘recreatie en toerisme’ heeft benoemd. Er zit ook een nieuwe minister van EZK, Micky Adriaansens, met wie de sector in gesprek gaat.

Heb je al een wensenlijstje voorgelegd aan de nieuwe minister?

Dijks: “We hebben binnenkort een eerste kennismakingsgesprek. Daar kijk ik erg naar uit. Ook de aandacht vanuit het ambtelijk apparaat op een ministerie is een factor die je niet moet onderschatten. Vrij recent is er binnen het ministerie een groep geformeerd die zich specifiek bezig houdt met recreatie en toerisme. Dat is een ambitieuze club geworden waar we de komende jaren nog veel plezier aan gaan beleven. Mijn belangrijkste boodschap aan de minister zal zijn: zorg voor verbinding tussen de diverse ministeries. De recreatiesector is van zoveel verschillende ministeries afhankelijk, maar heeft eigenlijk nergens prioriteit. Het is goed dat de belangen van de recreatiesector interdepartementaal worden behartigd.”

Hoe gaat het met de Taskforce Recreatie die nog door Mona Keizer is opgezet?

Dijks: “Die is naar mijn mening nog onvoldoende van de grond gekomen. Door de coronacrisis is de hoofdtaak van deze taskforce komen te liggen op een herstelplan voor de sector. De provincies spelen in deze Taskforce een belangrijke rol. Het is vooral lastig dat er geen eigen financiële middelen zijn toegewezen aan de Taskforce. Provincies en ministeries willen de plannen financieren door gelden uit andere ‘potjes’ over te hevelen naar deze doelstelling. Maar het draait zeker niet alleen om geld. Provincies, het Rijk en andere belanghebbenden moeten samenwerken en elkaar vertrouwen. Men ziet elkaar nog wel eens als concurrent.”

Welke rol speelt HISWA-RECRON bij de plannen in Den Haag?

Dijks: “We merken dat de sector zeker serieus genomen wordt. We hebben op dit moment een vacature voor Manager Public Affairs open staan. Die is heel belangrijk voor ons lobbywerk in Den Haag. Wat ik kan melden is dat we hebben afgesproken om vier keer per jaar een knelpuntenoverleg met het ministerie te hebben. Dat is heel belangrijk om er voor te zorgen dat onze belangen altijd actueel op de agenda staan. Wat ons betreft is het belangrijk om eerst afspraken te maken over een actieprogramma binnen het ministerie, waar ook budget aan wordt gekoppeld. Daarna komen de inhoudelijke dossiers aan bod.”

Levert de mogelijke krimp van de landbouw ook meer ruimte voor de recreatiesector?

Dijks:  “Dat is een van de inhoudelijke dossiers, die we dus nog niet met de minister hebben besproken. Ook dit vraagstuk, over herverdeling van de ruimte, speelt op meerdere ministeries. Wij zijn als brancheorganisatie wel nadrukkelijk betrokken bij de organisatie NL Buiten, die de belangen van de groene ruimte bespreekt en waar o.a. fiets- wandel- en vaarwegen aan bod komen.”

Vernieuwing in de branchevereniging

HISWA-RECRON is op 1 januari 2020 ontstaan als fusie tussen de branchevereniging voor de watersport en de branchevereniging voor recreatiebedrijven. Hoe kijkt Geert Dijks terug op de eerste twee jaar van de nieuwe organisatie?

Dijks: “We hebben in het begin vooral veel werk aandacht geschonken aan structuur- en cultuurverschillen. . HISWA en RECRON kenden een  andere organisatiestructuur en relatie met de achterban. Belangrijkste verschil is  HISWA in ook de bedrijfskolom   actief is; van toeleverancier tot jachtbouwer en jachthaven. De inrichting van de organisatie loopt nog.”

Waar liggen de ambities van de ‘nieuwe’ branchevereniging?

Dijks: “Lobby en belangenbehartiging zal altijd onze kerntaak blijven. In het verlengde daarvan worden steeds vaker diensten en producten ontwikkeld. We willen ondernemers ondersteunen bij hun bedrijfsvoering en ook de verbinding tussen ondernemers versterken zodat we een sterkere positie in de markt verkrijgen. Ik vergelijk het wel eens met de oude gildestructuur, die in de middeleeuwen een factor van betekenis was. Daarin had je leermeesters en pupillen die zorgden voor borging van kennis en kwaliteit en hun boodschap was doe geen zaken met kwakzalvers. Zo onderscheidden ze zich in de markt en maakten promotie. We hebben vorige week een nieuw platform opgezet voor kwaliteitsbedrijven in de recreatiesector onder de naam recron.nl. We bieden de RECRON erkende bedrijven  daarmee een sterkere marktpositie – met een positionering op kwaliteit. Betrouwbaarheid en zekerheid worden steeds belangrijker voor de consument. Op termijn kun je dan als groep ook een krachtiger positie innemen tegenover grote commerciële platformen die volop in ontwikkeling zijn.”

Meer informatie: www.hiswarecron.nl

5 Speerpunten van HISWA-RECRON

1 Leefomgeving: Veel leden verkopen niet alleen een dienst of product, maar verkopen ook de omgeving. Watersporters kopen boten om te varen in de natuur. Gasten van een camping komen ook vanwege de ligging en de omgeving. De afhankelijkheid van de omgeving is van groot belang en moet daarom niet alleen behouden blijven maar ook continu worden verbeterd. Routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen zijn voorwaardelijk. Bij belangrijke veranderingen in die omgeving zit HISWA-RECRON aan tafel namens en vaak met de ondernemers.

2 Duurzaamheid: De discussie over klimaat, biodiversiteit en vervuiling is in volle gang. De klimaattop, de EU-natuurwetgeving en het aankomende Nederlandse Nationaal Milieu Plan zijn belangrijke thema’s die relevant zijn voor ondernemers in de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON volgt deze ontwikkelingen via onze nationale en internationale koepels en vertaalt de gevolgen naar de ondernemers. We beslissen mee over de aanpak en werken zelf aan plannen die passend zijn voor onze sector.

3 Wet- en regelgeving: De overheid maakt veel wetten en regels. Zowel op (inter)nationaal als regionaal niveau. Daar waar dit de sector raakt, is HISWA-RECRON vaak betrokken. Vaak zijn algemene regels niet goed toepasbaar op de watersport- en recreatiesector, bijvoorbeeld vanwege het seizoenskarakter en het verblijf van derden op het terrein. Daar acteren we op met het ombuigen van wetsartikelen en het bieden van alternatieven. Veel gemeenten verzinnen overbodige regels en heffingen zonder overleg met ondernemers. Daar maken we samen met de leden werk van.

4 Kwaliteit: Ondernemers die zijn aangesloten bij HISWA-RECRON zijn kwaliteitsbedrijven. Ze hanteren door de SER goedgekeurde algemene leveringsvoorwaarden met een geschillenregeling en een nakomingsgarantie. Daarmee zijn onze leden een HISWA en/of RECRON Erkend Bedrijf. Veel bedrijfsgroepen gaan nog verder met certificatie zoals buitensportbedrijven, zeilscholen, jachtmakelaars, jachtexperts en servicebedrijven. Consumenten worden veeleisender en aantoonbare betrouwbaarheid en kwaliteit is meer en meer van belang. Samen met de leden speelt HISWA-RECRON nadrukkelijk in op deze ontwikkeling.

5 Positionering: Ondernemers in onze sector zijn belangrijk voor de maatschappij. Niet alleen in economische zin maar ook sociaalmaatschappelijk. Landelijk maar vooral ook in de regio. Ze zijn relevant voor onze welvaart en ons welzijn. Bij de overheid, de (toekomstige) werknemers arbeidsmarkt, de pers, onze klanten en gasten én het grote publiek is het daarom belangrijk om herkenbaar en zichtbaar te zijn. Zo claimen we onze autoriteit. Het vereist veel inzet op het gebied van marketing en communicatie. Met, voor en door de leden. Online via consumentenportals, nieuwsbrieven en social media. Offline met moderne vakbladen, presentaties, public affairs, persberichten en position papers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *