In Zeewolde zijn plannen in ontwikkeling voor een nieuw zonnepark op het terrein van Staatsbosbeheer. Het park, gerealiseerd door Sunvest, krijgt ook een recreatieve en educatieve functie.

In Zeewolde zijn plannen in ontwikkeling voor een nieuw zonnepark op het terrein van Staatsbosbeheer. Het park, gerealiseerd door Sunvest, krijgt ook een recreatieve en educatieve functie.

Gemeenteraad ging akkoord

Niet iedereen is voorstander van een zonnepark in het landschap. Zo'n 1300 inwoners van Zeewolde zetten hun handtekening onder een petitie tégen de plannen. Toch stemde de gemeenteraad op 7 oktober in met het project. Staatsbosbeheer maakte de afweging voor duurzame energie en vond dat de landschappelijke randvoorwaarden voldoende waren ingevuld.

Recreatiesector en zonneparken

Vanuit de recreatieve sector bekeken is dit een interessante case. Een aantrekkelijk landschap is immers een belangrijkste kernwaarde voor een mooie toeristische bestemming. Aan de andere kant wordt er door bedrijven ook gekeken naar een duurzame bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer is voor veel recreatiebedrijven de partij die het landschap rond de recreatiebedrijven beheert.

De plannen

Sunvest heeft de tender van Staatsbosbeheer gewonnen voor de inrichting van een zonnepark in Zeewolde. Omdat de belevingswaarde van het zonnepark in vergelijking met de vergoeding voor de grond het zwaarste telde in de gunning, had het voorstel van Sunvest voor de landschappelijke inpassing belangrijke toegevoegde waarde.

Staatsbosbeheer legt uit dat het gebied waar het zonnepark is ingepland geen 'natuurgebied' is. Het ligt tegen een stadsrand en heeft geen hele bijzondere ecologische waarden.

Een Bos van Zonnepanelen

Sunvest legt uit hoe het ontwerp tot stand is gekomen: "De open plek in het bos gaf aanleiding om het zonnepark te beschouwen als een eigen vorm van bos: De panelen op onderstellen, als bladeren aan takken, met daaronder een eigen ondergroei met specifieke plantengemeenschappen en variaties in licht en vochtigheid.  Om de beleving van het park optimaal te laten ervaren is het park overdag toegankelijk. Bezoekers kunnen tussen de panelen wandelen over paden die dieren of eetbare planten aan de randen herbergen. Het omsluitende hek van het park is verborgen in de bosrand.

Zonnepark en recreatie

Een van de randvoorwaarden van Staatsbosbeheer was dat de grond een meervoudige functie moest krijgen. Naast de doelstelling 'energiewinning' krijgt het gebied ook een recreatieve invulling. Enkele houten torens op de paden maken het mogelijk het park vanaf verschillende hoogten te bekijken. Tussen de velden met panelen ligt in het midden een heuvel waar het mogelijk is van de zon te genieten. Ook zijn er voor kinderen mogelijkheden om te spelen met zand en water en is er informatie te vinden over het park. Informatie over de opbrengst en de verschillende aspecten van het park worden ook bereikbaar gemaakt via een app voor mobiele telefoons (welke ter plekke op te laden zijn).

Het ontwerp

Voor het uiteindelijk gekozen ontwerp heeft Sunvest heeft samengewerkt met Bureau Haver Droeze (Voor advies, planning en vormgeving van de stedelijke en groene buitenruimte) en Atelier Remy & Veenhuizen (vormgeving). Het plan wijkt in een aantal belangrijke opzichten af van conventionele zonneweides:

  • Landschappelijke inpassing: o.a. houtgebruik, passende vegetatie
  • Belevingswaarde: breed aanbod recreatieve voorzieningen
  • Toegankelijkheid: overdag open voor publiek
  • Recreatie en educatie: uitzichttorens, voedselbos, informatie over energieopbrengst
  • Betrokkenheid: natuur- en recreatie groepen uit de directe omgeving, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en financieel profijt omwonenden

Om ruimte te bieden aan verschillende functies is twee derde van het perceel met zonnepanelen bedekt. De overige oppervlakte wordt benut voor recreatieve ontsluiting en voor voorzieningen ten behoeve van beleving, recreatie en educatie. Het Zonnewoud krijgt een vermogen van circa 9.8 mWp. In een gemiddeld zonnejaar wekt het Zonnewoud 9,32 miljoen kWh op.

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest specialiseert zich in 'natuurlijke zonneparken' en ziet in dit project ook een mooie testcase om met een ontwerp te voldoen aan de randvoorwaarden van een natuurbeheerder. De kennis die bij dit project is opgedaan willen zij ook graag weer inzetten bij vervolgprojecten in een groene omgeving.

Meer informatie:

www.sunvest.nl

www.staatsbosbeheer.nl