"De toegenomen toeristische druk zorgt steeds vaker voor problemen en overlast. Dat is schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én op den duur ook nadelig voor de sector." Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Waardevol Toerisme - onze leefomgeving verdient het', dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) vandaag heeft gepresenteerd.

"De toegenomen toeristische druk zorgt steeds vaker voor problemen en overlast. Dat is schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én op den duur ook nadelig voor de sector." Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Waardevol Toerisme - onze leefomgeving verdient het', dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) vandaag heeft gepresenteerd.

Het uitgangspunt

Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft ook de komende jaren exponentieel doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel verdiend als in de bouw en ruim tweemaal zoveel als in de landbouw.

De huidige stand van zaken

Op dit moment is het toerismebeleid nog vooral gericht op het vergroten van inkomsten. Maar toerisme is niet alleen een economisch belang, het heeft ook invloed op bereikbaarheid en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu. Pas als een toename van toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving of tot overlast voor bewoners, wordt nagedacht over het tegengaan hiervan. Vanwege de groei van het toerisme is een perspectiefwisseling in het beleid dringend noodzakelijk. Dit betekent dat de overheid samen met de sector en de samenleving moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dat is nodig om een goede balans te vinden tussen enerzijds het economisch voordeel en anderzijds de draagkracht van de leefomgeving en het draagvlak onder bewoners. Het Rli-advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ biedt hiervoor een analysekader. Regie van de rijksoverheid is noodzakelijk om de bepleite beleidsverandering te bevorderen.

"De huidige politieke en beleidsmatige aandacht voor toerisme staat niet in verhouding tot de grote economische en maatschappelijke betekenis. Overheden richten zich nu nog te eenzijdig op economisch profijt van toerisme, terwijl er ook oog moet zijn voor de toenemende kansen en de negatieve gevolgen voor leefomgeving en samenleving." 

Advies aan de overheden

De raad vat haar advies samen in 5 aanbevelingen:

  • Aanbeveling 1. Stel regionale toeristische ontwikkelstrategieën op voor álle gebieden in Nederland
  • Aanbeveling 2. Vertaal gewenste ontwikkeling van toerisme in inzet van beschikbare beleidsinstrumenten
  • Aanbeveling 3. Organiseer bestuurlijke samenwerking. Het initiatief voor een toeristische ontwikkelstrategie ligt bij gemeenten, daarbij gefaciliteerd door provincies.
  • Aanbeveling 4. Ontwikkel een krachtige kennisinfrastructuur voor toerisme. (red.: De aanbevolen onderzoeksagenda richt zich vooral op het voorkomen van overlast.)
  • Aanbeveling 5. Formuleer een rijksvisie en vergroot de beleidscapaciteit voor toerisme structureel. Onderdeel: 'Dit betekent dat bij het toerismebeleid verscheidene departementen betrokken moeten zijn,...'

Het persbericht sluit af met: "Zo wordt voorkomen dat groei van toerisme Nederland ‘overkomt’ en schaadt en zo kan toerisme bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners, bezoekers en ondernemers."

Bron en meer informatie: www.rli.nl