RECRON en Stichting Duinbehoud hebben gezamenlijk aandacht gevraagd voor de positie en mogelijkheden voor recreatiebedrijven, in met name de binnenduinrand, om te vernieuwen. Tijdens het bestuurlijk overleg Kustpact op 26 maart j.l. werd ook afgesproken dat het kustoverleg de komende jaren een structureel vervolg krijgt.

RECRON en Stichting Duinbehoud hebben gezamenlijk aandacht gevraagd voor de positie en mogelijkheden voor recreatiebedrijven, in met name de binnenduinrand, om te vernieuwen. Tijdens het bestuurlijk overleg Kustpact op 26 maart j.l. werd ook afgesproken dat het kustoverleg de komende jaren een structureel vervolg krijgt.

Tevens zijn er belangrijke afspraken gemaakt over het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO).

BARRO 

In 2015 leidde een voorgenomen herziening van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro)- met als punt onder andere de afschaffing van het bouwverbod in het kustfundament - tot maatschappelijke onrust. Dit was de directe aanleiding om te komen tot een Kustpact van overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties, waarin afspraken werden gemaakt over de bescherming en ontwikkeling van de kust.

Inmiddels hebben de kustprovincies een zonering opgesteld en regels voor recreatieve bebouwing vastgelegd in de provinciale verordening. 

Met instemming van de kustpartners is het voorstel nu om de Barro voor de kust aan deze zonering aan te passen. 

  • Het huidige Barro geeft aan provincies en gemeenten de opdracht om in een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden buiten het stedelijk gebied ten opzichte van het daaraan voorafgaande geldende bestemmingsplan geen nieuwe bebouwing mogelijk te maken.
  • Hierop zijn enkele uitzonderingen. Het voorstel is om als uitwerking van het Kustpact recreatieve bebouwing als uitzondering van het “bouwverbod” toe te voegen. Provincies hebben hiervoor immers in hun verordeningen regels gesteld om de ruimtelijke doorwerking bij gemeenten te borgen.
  • Daarnaast worden de afspraken uit het Kustpact opgenomen als instructie voor de provincies. Provincies krijgen de opdracht om in de provinciale verordeningen regels voor recreatieve bebouwing op te nemen die de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kust - zoals vastgelegd in het kustpact en de NOVI – beschermen
  • Aldus ontstaat een situatie waarin het Rijk een instructie aan provincies (Barro) geeft en provincies een instructie aan gemeenten geven (provinciale verordening) om de Kustpactzonering te borgen


Deze oplossing legt de verantwoordelijkheid voor een samenhangende en gebalanceerde ontwikkeling van de kust primair bij provincies en gemeenten. Dit in lijn met de uitgangspunten van de omgevingswet en de afspraken in het Kustpact en ter voorkoming van ‘dubbele bescherming’.

In het licht van het bovenstaande is een internetconsultatie opgestart.Eenieder kan tot maandag 29 april zijn zienswijze over de ontwerp-wijziging van de Barro naar voren brengen, zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-17461.html. De aanpassing van de Barro wordt in de loop van het jaar aan de Kamer en de Raad van State voorgelegd. 

Brief St. Duinbehoud en RECRON 

In een gezamenlijke brief hebben St. Duinbehoud en RECRON vervolgens ook aandacht gevraagd aan de minister en de bestuurlijke partners voor de bedrijven in met name de binnenduinrand, omdat hier al veel recreatiebedrijven gevestigd zijn en de autonome groei van kustdrukte hier verder zal gaan plaatsvinden. RECRON en Duinbehoud hebben een ‘hulpvraag’ neergelegd, omdat gewenste (kwalitatieve) vernieuwing niet zomaar tot stand komt als gevolg van onder andere complexe wet- en regelgeving. De brief is bestuurlijk goed ontvangen en partijen hebben afgesproken eerst op ambtelijk niveau de brief nader te bespreken, zodat later in het jaar opnieuw bestuurlijk hierna gekeken gaat worden.

Organisatie

De coördinatie van de werkzaamheden belegd wordt bij een secretariaat dat bestaat uit een 3-tal vertegenwoordigers namens het ministerie van BZK (trekker secretariaat), de kustprovincies/kustgemeenten en maatschappelijke organisaties (beide in ondersteunende rol).

Bron en meer informatie: www.recron.nl