Het cultuurhistorisch erfgoed is een belangrijke drager van recreatie en toerisme in Nederland. Nieuwe eisen aan gebouwen, o.a. het verduurzamen en aardgasvrij maken, vragen voor dit soort gebouwen vaak om extra investeringen. Het ministerie van OC&W maakt 20 miljoen vrij voor de nodige aanpassingen - gemeenten en provincies verdubbelen dit bedrag tot 40 miljoen.

Het cultuurhistorisch erfgoed is een belangrijke drager van recreatie en toerisme in Nederland. Nieuwe eisen aan gebouwen, o.a. het verduurzamen en aardgasvrij maken, vragen voor dit soort gebouwen vaak om extra investeringen. Het ministerie van OC&W maakt 20 miljoen vrij voor de nodige aanpassingen - gemeenten en provincies verdubbelen dit bedrag tot 40 miljoen.

Ook monumentale woningen in krimpgebieden en gebouwen in regio's met wateroverlast krijgen in deze regeling de nodige aandacht.

Cultuurhistorisch erfgoed is van belang voor de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid...

Minister Ingrid van Engelshoven: “De komende jaren staan we voor grote ruimtelijke opgaven: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. En onze steden groeien verder terwijl in andere gebieden bevolkingsdaling en leegstand problemen veroorzaken. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. En daarmee kunnen we ons erfgoed veiligstellen voor de toekomst”.

Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp.  Oude landschapsstructuren kunnen zo leidend zijn bij de inrichting van beekdalen om water vast te houden en historische zichtlijnen kunnen een belangrijk uitgangspunt zijn bij hoogbouwvisies. Door goede initiatieven en projecten vanuit de Erfgoed Deal financieel te ondersteunen en bij elkaar te brengen in een uitvoeringsprogramma zorgen we voor een betere en mooiere leefomgeving waarin ons verleden nog herkenbaar is.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten,  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl