21 organisaties hebben dé handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar – door een verbetering van de waterkwaliteit - recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. 21 organisaties hebben dé handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar – door een verbetering van de waterkwaliteit - recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in tien jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied. Naast het herstel van legakkers willen de 21 organisaties 800 ha nieuwe natuur en faunapassages aanleggen om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook de waterkwaliteit in dit gebied wordt verbeterd. Bovendien is het de bedoeling de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied aan te pakken. Daarnaast wordt de waterkwaliteit in een deel van de plassen verbeterd en het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen aangepakt. Dit alles moet leiden tot een economische impuls voor de watersportsector. De Oostelijke Vechtplassen De Oostelijke Vechtplassen (waar de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken) vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie voortdurend met elkaar te maken hebben. De kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte is al jaren onvoldoende. De betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers hebben geconcludeerd dat het beste door samenwerking aan concrete oplossingen gewerkt kan worden. Na een intensief proces is er een gezamenlijke aanpak van de problemen in het gebied opgesteld. Deze aanpak heeft geleid tot het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 organisaties De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen tot deze forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, water, recreatie en toerisme en de leefomgeving voor de Oostelijke Vechtplassen. De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:

 • De provincies Noord-Holland en Utrecht.
 • De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum.
 • Waternet.
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
 • Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Regio Gooi en Vechtstreek.
 • Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.
 • Vereniging Hiswa.
 • Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron).
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV).
 • Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek.
 • Vechtplassencommissie.
 • Toeristische Kanobond Nederland (TKBN).
 • Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP).
 • Vereniging Kievitsbuurten.

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door:

 • Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren.
 • ANWB.

Meer informatie: www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen