De provincie Drenthe gaat aan de slag voor meer toerisme en vitalere vakantieparken. Dat is de conclusie na het onderzoek van ZKA Leisure. De provincie Drenthe gaat aan de slag voor meer toerisme en vitalere vakantieparken. Dat is de conclusie na het onderzoek van ZKA Leisure.

Bureau ZKA Leisure Consultants heeft in opdracht van het Recreatieschap Drenthe en de provincie Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. De resultaten zijn neergelegd in het rapport ‘Vitaliteit verblijfsrecreatie Drenthe’ en donderdagavond gepresenteerd aan gemeenteraden en Provinciale Staten. Doel van het onderzoek was gedetailleerd in kaart brengen hoe het staat met de vitaliteit van de sector, vanuit het oogpunt van bedrijfsmatig functioneren. Voor het onderzoek is samengewerkt met de Drentse gemeenten en met brancheorganisatie RECRON.

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder 200 vakantieparken en grotere campings in Drenthe met in totaal ruim 20.000 staanplaatsen en recreatiewoningen. Het leverde een respons op van 79%. Het onderzoek bevestigt de signalen dat de vitaliteit van de verblijfsrecreatiesector onder druk staat. Uit het onderzoek blijkt dat de revitaliseringsopgave een brede opgave is, zowel economisch, ruimtelijk, volkshuisvestelijk als sociaal-maatschappelijk met een sterke verwevenheid over en weer. Van de onderzochte parken/campings in Drenthe is 40% vitaal. Vertaald naar het aantal staanplaatsen en recreatiewoningen (eenheden) is dit 67%. Van de onderzochte parken is 18% (14% in eenheden) minder vitaal, doordat ze gelegen zijn op een locatie die toeristisch-recreatief matig en weinig onderscheidend is of doordat de bedrijfskwaliteit onder de maat is. Bij 42% (19% in eenheden) van de onderzochte parken is geen sprake meer van een vitaal toeristisch-recreatief aanbod. Hier is veelal sprake van een verwevenheid van verblijfsrecreatie en wonen.

Vrijetijdseconomie

De provincie Drenthe werkt aan haar ambitie om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te zijn. Een kwalitatief hoogwaardig aanbod verblijfsrecreatie is onlosmakelijk verbonden met deze ambitie. Het onderzoek vormt het startpunt van het proces om te komen tot een langjarige, integrale aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe. Om de vitaliteit van de recreatiesector te vergroten willen provincie, gemeenten en recreatieschap samen met ondernemers aan de slag en gezamenlijk een plan van aanpak opstellen. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt. Provinciale Staten hebben voor de revitalisering van de verblijfsrecreatie sector in de Voorjaarsnota (Investeringsagenda) een bijdrage van € 6,5 miljoen gereserveerd. Besluitvorming hierover vindt plaats in het voorjaar van 2018. Het gehele onderzoek is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/vitalevakantieparken.