Sport is zonder twijfel een belangrijke vrijetijdsactiviteit voor veel mensen. Een publicatie door de Nederlandse overheid waarin en toekomstbeeld wordt geschetst trekt dan ook de belangstelling van Pretwerk.nl redactie. Op zoek naar kansen voor ondernemers in de sport, kwamen we er helaas bekaaid af. Sport is zonder twijfel een belangrijke vrijetijdsactiviteit voor veel mensen. Een publicatie door de Nederlandse overheid waarin en toekomstbeeld wordt geschetst trekt dan ook de belangstelling van Pretwerk.nl redactie. Op zoek naar kansen voor ondernemers in de sport, kwamen we er helaas bekaaid af. Wat is de Sport Toekomstverkenning?

De Sport Toekomstverkenning verkent de toekomst van sport en bewegen in Nederland en is bedoeld om gedachten over de toekomst van sport en bewegen te scherpen en discussies te verhelderen en te ondersteunen. Het is uitdrukkelijk geen voorspelling. De verkenning is opgesteld voor ministeries en landelijke sportorganisaties, verenigingen, gemeenten en andere belanghebbenden. De uitkomsten helpen hen om samen met hun achterban discussies te voeren over de toekomst. De Sport Toekomstverkenning is een product van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het projectteam heeft samengewerkt met experts en betrokkenen uit het veld van sport en bewegen. De belangrijkste conclusies Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. De kans is groot dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien. Yechnologische ontwikkelingen brengen sportbeleving dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality. Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid. Het rapport stelt vier perspectieven centraal:

  1. Door vriendschap verenigd
  2. Voel je fit
  3. Naar de top
  4. Leef mee
Sport als bedrijfsmodel?

In het rapport wordt vooral aandacht besteed aan de traditionele organisatievormen van recreatieve sport, zoals verenigingen. De enorme groei van de afgeopen jaren zat juist in commercieel anbod, zoals bijvoorbeeld de groei van fitnessentra. Als we informeren waar de visie op 'sportieve bedrijven' in deze publicatie te vinden is, geeft het SCP als toelichting: "De bedrijfsmatige kant van sport is beperkt aan bod gekomen. We hebben perspectieven geschetst, waar dit zeker onderdeel van uit maakt, maar die zijn niet verder uitgewerkt in meer concrete gevolgen. Ik zou zelf graag zien dat “het beleid” er nu mee aan de slag gaat, keuzes maakt, en dat op basis daarvan bedrijfsmodellen verder uitgewerkt gaan worden. Dit is echter geen expertisegebied van het SCP." Reactie vanuit de fitnessbranche Een van de sectoren waar sport met en verdienmodel op grote schaal wordt angebode is de fitness-sector. NL Actief is daarin een branchevereniging met 1800 centra, waar ruim 3 miljoen 'leden' hun sport beoefenen. Directeur Ronald Wouters van NL Actief: "Steeds meer mensen bezoeken een sportcentrum. Er zijn nu meer dan 3 miljoen leden van fitnesscentra en daarmee telt het meer beoefenaren dan welke sport ook. Van de 10 miljoen mensen die regelmatig bewegen, doet een 30% dus aan fitness. De grootste en snelst groeiende bijdrage aan de ambitie die NOC*NSF heeft om 75% van de Nederlanders te laten bewegen, wordt daarmee geleverd door fitness (17,5% van de bevolking). De drie takken van sport die daarop volgen, zijn minder groot: zwemmen (12%), wandelen (11%) en hardlopen (10%) . De moderne fitnessonderneming staat dicht bij haar klanten, is zeer actief in haar omgeving en kent tal van raakvlakken – veelal onder één dak – met andere sociaal-maatschappelijke functies, bijvoorbeeld kinderopvang, zorg en arbo, (gezondheid)voorlichting, dienstverlening aan ouderen en diverse zakelijke diensten. Tegelijkertijd zijn het laagdrempelige en makkelijk toegankelijke locaties waar mensen elkaar ontmoeten, een invulling wordt gegeven aan ‘life-style’." Meer informatie: www.nlactief.nl Reactie uit de Golfsector Lodewijk Klootwijk van NVG Golf: "Hoewel het begrijpelijk is dat dit gebeurt met een structuur voor sport in Nederland die gebouwd is op de verenigingsstructuur. De hardwerkende en succesvolle ondernemer heeft een positie in de kolom van sporter, vereniging, sportbond, noc nsf. ca. 60% van de golfbanen zijn commercieel en ik durf te stellen dat de grote groei in golf voor het grootste deel door de commercielen is gerealiseerd. Er zijn bijna 400.000 geregistreerde golfers, waarvan ca. 2/3e deel op commerciële golfbanen speelt. Ook commercieel golf draagt bij aan het sociale welzijn van de NL burgers. Daarbij komt dat golf past in de categorie licht intensieve beweging die dagelijks nodig is voor onze gezondheid, fysiek en mentaal. Daarnaast heeft golf ca. 9.000 ha natuur in beheer, passend in de Rijksnatuurvisie: ontwikkeling en beheer van natuur zal ik de toekomst meer en meer door particulier initiatief gerealiseerd moeten worden." Meer informatie: www.nvg-golf.nl Meer informatie:  www.sportenbewegenincijfers.nl