Onlangs presenteerden Natuurmonumenten, NOC NSF, buitensportbonden, LandschappenNL en de Vereniging Sport en Gemeenten het manifest “Naar Buitensport en Natuur voor iedereen”. In het manifest wordt betoogd dat de Rijksoverheid extra moet investeren in het Nationaal Natuurnetwerk vanuit het belang van gezondheid, sport en biodiversiteit. Onlangs presenteerden Natuurmonumenten, NOC NSF, buitensportbonden, LandschappenNL en de Vereniging Sport en Gemeenten het manifest “Naar Buitensport en Natuur voor iedereen”. In het manifest wordt betoogd dat de Rijksoverheid extra moet investeren in het Nationaal Natuurnetwerk vanuit het belang van gezondheid, sport en biodiversiteit.Manifest

Het manifest is het resultaat van een verkenning naar mogelijkheden voor samenwerking tussen sport en natuur die in opdracht van Innovatie Agro & Natuur (EZ) is uitgevoerd door Stichting Sportschool de Open Lucht, Sporters voor Natuur en Stichting Probos. Verschillende natuurorganisaties, sportbonden en organisatoren van evenementen hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan. De presentatie van het manifest maakt deel uit van het initiatief ‘Naar een regeerakkoord met sport’ van NOC/NSF waarbij aandacht gevraagd wordt voor de belangen van sport. Eén van die belangen is dat er voldoende kwalitatief hoogwaardige en goed ontsloten natuur in Nederland is om (waar passend) plaats te bieden aan de groeiende groep buitensporters. Wensenlijstje In het manifest is de roep om betere sportmogelijkheden in de natuur ook concreet gemaakt in een wensenlijstje:

  • Regievorming vanuit het Rijk op het thema buitensport en natuur om kansen op het gebied van gezondheid, biodiversiteit en natuurontwikkeling beter te benutten en daarbij de balans tussen beschermen, beleven en gebruiken te bewaken.
  • Dat natuur en landschap (daar waar passend) de status krijgt van sportlocatie, vergelijkbaar aan andere (top)sportlocaties in Nederland, met daarbij passende investeringen.
  • Een investering van 1 mld. in de komende kabinetsperiode om de financieringsbasis voor het verwerven, inrichten, beheren, zoneren en ontsluiten van natuur en landschap voor sporters en recreanten te verduurzamen.
  • Ondersteuning van pilotprojecten waarbij buitensport geïntegreerd wordt in het Nationaal Natuurnetwerk.
  • Participatie en afstemming tussen de ministeries van EZ, VWS en I&M om belemmeringen sport- en natuurinitiatieven op Rijksniveau aan te pakken.
  • Inzet Rijk bij maatschappelijke campagne voor bewustwording van het belang van natuur en landschap voor sport en gezondheid

Meer informatie: natuurmonumenten