Ondernemersplatform ONL blikt vooruit op de tweede kamerverkiezingen en geeft in een ondernemersmanifest 14 aanbevelingen om economische groei te realiseren. ONL: "Ondernemers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het economisch herstel na de crisis. Nu is het tijd voor duidelijkheid. Hoe gaan we in de toekomst ons geld verdienen? De door digitalisering en globalisering veranderende economie vergt visie." Ondernemersplatform ONL blikt vooruit op de tweede kamerverkiezingen en geeft in een ondernemersmanifest 14 aanbevelingen om economische groei te realiseren. ONL: "Ondernemers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het economisch herstel na de crisis. Nu is het tijd voor duidelijkheid. Hoe gaan we in de toekomst ons geld verdienen? De door digitalisering en globalisering veranderende economie vergt visie."

[caption id="attachment_47914" align="alignright" width="300"] een goede deal voor de Nederlandse economie[/caption] De 14 actiepunten:

 1. De Wet Werk en Zekerheid moet terug naar de tekentafel. De WWZ werkt niet. Het ontslagrecht is duurder, ingewikkelder en zeer rigide geworden. Het resultaat is dat ondernemers geen medewerkers durven aan te nemen. Repareer deze wet en zorg dat ondernemers weer mensen aan durven te nemen.
 2. Een nieuwe visie voor sterk economisch beleid. De mondiale onrust heeft verregaande gevolgen op de wereldhandel en onze economie. Veranderende verhoudingen en protectionisme maken dat we opnieuw moeten bedenken hoe we in de toekomst ons geld gaan verdienen. Een routekaart naar groei inclusief een sterk handelsbeleid is noodzakelijk voor een sterke en gezonde economie.
 3. Radicaal vereenvoudigen van het belastingstelsel. Het belastingstelsel moet eenvoudig en transparant zijn en groei bevorderen. Een eerlijk systeem voor zowel grote als kleine bedrijven. Uitgangspunten moeten zijn dat arbeid en ondernemen loont. Met een lage vennootschapsbelasting, een uniform btw-tarief en een vlaktaks wordt het belastingstelsel radicaal eenvoudiger.
 4. De positie van de zelfstandig professional verankeren in de arbeidsmarkt. De Wet DBA moet de prullenbak in en het verouderde arbeidsrecht moet worden aangepast. Zelfstandig professionals moeten een eigen wettelijke en fiscale grondslag krijgen, in plaats van een kwakkelend systeem van modelcontracten. Opdrachtgevers moeten zorgeloos opdrachten kunnen verlenen aan zelfstandig professionals. Opdrachtgevers en ondernemers moeten zekerheid krijgen.
 5. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte fors inkorten. Het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte ligt te veel eenzijdig op het bord van de werkgever. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen arbeid gerelateerde ziektegevallen of gebeurtenissen in de privésfeer. De dubbele lasten van de noodzakelijke vervanger zijn niet te dragen. Dit gecombineerd met de verplichtingen onder de Wet Poortwachter, zoals de re-integratieplicht, is voor ondernemers onredelijk en onuitvoerbaar.
 6. Minder regeldruk door passende regels. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en niet tegengehouden worden door starre wet- en regelgeving. Bij de totstandkoming van wetgeving dient rekening gehouden worden met de praktijk en altijd het effect op het bedrijfsleven getoetst te worden. Wetten en regels moeten toekomstbestendig zijn, dat betekent mee kunnen bewegen met technologische en economische ontwikkelingen.
 7. Verlagen van de lasten op arbeid is essentieel voor economische groei en werkgelegenheid. Kleinere bedrijven breiden niet uit vanwege de hoge werkgeverslasten. De potentiële groei voor werkgelegenheid zit bij kleine bedrijven die een snelle fase van groei doormaken. Het is belangrijk dat deze ondernemers de ruimte krijgen om meer medewerkers aan te nemen.
 8. Permanente ontwikkeling. Om de arbeidsmarkt ook in de toekomst werkzaam te houden moeten we investeren in de permanente ontwikkeling van (toekomstig) werkenden. Dit betekent dat kinderen de vaardigheden meekrijgen voor de toekomst en dat werkenden zich een leven lang ontwikkelen. Leeftijdsbarrières in het onderwijs dienen onmiddellijk afgeschaft te worden en permanente scholing dient de norm te worden.
 9. Toegang tot financiering. Het verkrijgen van krediet is een steeds grotere uitdaging voor het midden- en klein bedrijf. Goede ideeën moeten financiering kunnen krijgen. Ondernemers hebben toegang nodig tot een groot en divers netwerk van financiers. Het is zaak dat ondernemers wegwijs gemaakt worden in de verschillende financieringsvormen. Financiële kennis, bijvoorbeeld over financieringsaanvragen, dient te worden verbeterd.
 10. Innovatiebeleid is een van de pijlers van het economische beleid en de kern van ons toekomstige verdienvermogen. We moeten naar een purpose driven innovatiebeleid waarbij maatschappelijke vraagstukken worden opgelost. Dit betekent forse opschaling van projecten onder de SBIR-regeling en een flinke hervorming van het topsectorenbeleid. Als launching customer moet de overheid innovatieve bedrijven helpen.
 11. Internationaal ondernemen is belangrijk voor het succes van de Nederlandse economie. De grote uitdaging is om met name de groep kleinere bedrijven te stimuleren en helpen om te gaan exporteren. Dit betekent dat er ondersteuning moet komen op het gebied van kennisontsluiting, exportfinanciering en ondersteuning van Nederlandse diplomaten.
 12. Collectieve arbeidsovereenkomsten moeten teruggebracht worden tot 1 A4’tje. De tijd van gedetailleerde vuistdikke cao-boekwerken is voorbij. Cao’s mogen alleen nog maar algemeen verbindend verklaard worden als er maatwerk mogelijk is op individueel bedrijfsniveau.
 13. Het vestigingsklimaat van Nederland moet aantrekkelijk zijn zodat buitenlandse bedrijven hier willen investeren. Hiervoor zijn een excellente (digitale) infrastructuur, een hoog opgeleide bevolking, een stabiel fiscaal klimaat en rechtszekerheid essentieel.
 14. Een duurzame en circulaire economie is de toekomst. Door een stip op de horizon te zetten kan het Nederlandse bedrijfsleven anticiperen en investeren. Consistent duurzaam beleid is belangrijk om nieuwe duurzame markten te creëren.

Diverse van de 14 punten worden verder onderbouwd in de ONL Schaduwbegroting 2017: “De Toekomst van Groei”. Meer informatie: http://onl.nl/nieuws/ondernemersmanifest/ Bewaren