Ondernemers van goede vakantieparken kunnen meer vrijheid van handelen krijgen om zich aan te passen aan de snelle veranderende consumentenvraag. Regelgeving moet niet onnodig in de weg zitten, maar juist verbetering ondersteunen. Op aanvraag van het programma Vitale Vakantieparken heeft BügelHajema Adviseurs een advies ontwikkeld over de wijze waarop het bestemmingsplan deze ontwikkeling optimaal kan ondersteunen. Ondernemers van goede vakantieparken kunnen meer vrijheid van handelen krijgen om zich aan te passen aan de snelle veranderende consumentenvraag. Regelgeving moet niet onnodig in de weg zitten, maar juist verbetering ondersteunen. Op aanvraag van het programma Vitale Vakantieparken heeft BügelHajema Adviseurs een advies ontwikkeld over de wijze waarop het bestemmingsplan deze ontwikkeling optimaal kan ondersteunen. vitale vakantieparken

‘Vitale parken, op weg naar beter – Een planologisch bonusmodel voor de vakantieparken’ is aangeboden aan de gemeenten op de Veluwe namens de stuurgroep Vitale Vakantieparken. Henk Lambooij, voorzitter stuurgroep Vitale Vakantieparken: “Het voorstel biedt de gemeenten in onze regio nieuwe en waardevolle inzichten die zij kunnen toepassen in hun ruimtelijk beleid.” Beloningsplanologie Het advies gaat uit van ‘beloningsplanologie’; hoe meer stappen een recreatieondernemer zet in de richting van kwaliteitsverbetering, hoe groter de vrijheid om het terrein naar eigen inzicht in te richten, te gebruiken en te bebouwen. In dit verband heeft kwaliteit betrekking op de verbinding tussen het vakantiepark met het landschap in de omgeving en garanties voor een toekomstbestendig beheer. Denk hierbij aan de bedrijfsmatige, gecentraliseerde verhuur van recreatie-objecten en kavels voor recreatief gebruik. Beleidsmatrix Naast een inhoudelijke uitwerking van de uitgangspunten is er een beleidsmatrix ontwikkeld. Deze beschrijft de ‘bemoeienis’ van de gemeente met het vakantiepark. De vier componenten zijn: controleren, verleiden, stimuleren en vertrouwen. Ook is in het advies concreet uitgewerkt hoe gemeenteraden deze nieuwe benadering kunnen inzetten en hoe zij hun college kunnen machtigen om uitvoering te geven aan dit beleid. Level playing field De aanleiding voor het advies was tweeledig. Ondernemers hebben behoefte aan meer flexibiliteit om in te kunnen spelen op soms snel veranderende marktvragen. Gemeenten willen dat zij daarbij rekening houden met onder andere de omgeving. “Daarnaast willen wij op regionaal niveau een ‘level playing field’ creëren en (te) grote verschillen in regelgeving voorkomen, omdat deze de concurrentieverhoudingen kunnen verstoren”, zegt Pieter Teeninga, bestuurlijk trekker van het ruimtelijk spoor Vitale Vakantieparken.   Over Vitale Vakantieparken In het programma Vitale Vakantieparken werken sinds 2013 gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen samen om de kwaliteit en het aanbod van verblijfsrecreatie op de Veluwe te versterken en de Veluwe weer het belangrijkste vakantiegebied van Nederland te maken. Het adviesrapport is te downloaden via www.vitalevakantieparken.nl.