Veel recreanten, zoals wandelaars, fietsers en ruiters maken voor hun tocht gebruik van (onbewaakte) spoorwegovergangen. De belangen van deze recreanten moeten in de toekomst zorgvuldiger meegewogen worden als ProRail overwegen wil aanpassen of zelfs opheffen. Dit heeft staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) afgesproken met ProRail en de recreatieve belangenorganisaties ANWB, Fietsersbond, NOC*NSF, Landelijk Fietsplatform en Wandelnet. De partijen hebben hiervoor op 9 november een afsprakenkader ondertekend. Veel recreanten, zoals wandelaars, fietsers en ruiters maken voor hun tocht gebruik van (onbewaakte) spoorwegovergangen. De belangen van deze recreanten moeten in de toekomst zorgvuldiger meegewogen worden als ProRail overwegen wil aanpassen of zelfs opheffen. Dit heeft staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) afgesproken met ProRail en de recreatieve belangenorganisaties ANWB, Fietsersbond, NOC*NSF, Landelijk Fietsplatform en Wandelnet. De partijen hebben hiervoor op 9 november een afsprakenkader ondertekend.foto trein 1Recreatief belang

Spoorwegovergangen zijn vaak essentiële verbindingen in het netwerk voor recreanten. Daarom is het belangrijk dat ProRail en recreatieve belangenorganisaties in overleg treden wanneer ProRail spoorwegovergangen wil afsluiten. Dat is nu vastgelegd in een afsprakenkader. De belangenorganisaties, die verenigd zijn in de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie brengen advies uit over de recreatieve waarde van de overweg. Om barrières te voorkomen, denkt de Adviesgroep ook mee over eventuele alternatieven bij afsluiting van overwegen. Afspraken Door het afsprakenkader krijgen belangenorganisaties al vroeg in het proces van wijziging de mogelijkheid een advies te geven. In het kader is precies vastgelegd welke rol en taken ProRail, het ministerie van IenM en de Adviesgroep hebben. Eén van die afspraken is dat er bij het advies een gebiedsgerichte aanpak wordt gehanteerd. Door deze aanpak is het voor alle partijen duidelijk wat het recreatief belang van de overweg is, wat de gevolgen van het opheffen voor het ongemotoriseerd verkeer zijn en op welke manier recreanten toch veilig aan de overkant kunnen komen. Breder dan alleen overwegen De gemaakte afspraken zijn belangrijk voor de aanpak rondom spoorwegovergangen, maar de Adviesgroep is ook gesprekspartner van Rijkswaterstaat als het gaat om doorsnijding van autowegen. De Adviesgroep streeft ernaar dat de infrastructuur voor snel verkeer in samenhang wordt bekeken met de infrastructuur voor langzaam verkeer, ofwel actieve mobiliteit. Door de ondertekening van het afsprakenkader door ProRail, het ministerie van IenM en de Adviesgroep is daarin een belangrijke stap gezet. Bron: persbericht namens recreatieve belangenorganisaties Wandelnet, Fietsplatform, ANWB, NOC*NSF en de Fietsersbond.