Deze week wordt er druk gediscussieerd over de klimaatdoelstellingen voor Nederland. Een van de ingebrachte plannen is de realisatie van 100.000 ha extra bos. Dat biedt ook recreatieve kansen. De recreatiesector is (nog) niet direct betrokken bij de plannen, maar wordt  wel genoemd als partij waarmee gesproken moet gaan worden. Deze week wordt er druk gediscussieerd over de klimaatdoelstellingen voor Nederland. Een van de ingebrachte plannen is de realisatie van 100.000 ha extra bos. Dat biedt ook recreatieve kansen. De recreatiesector is (nog) niet direct betrokken bij de plannen, maar wordt  wel genoemd als partij waarmee gesproken moet gaan worden. [caption id="attachment_46243" align="alignright" width="300"]natuurgebied Paarse Poort natuurgebied Paarse Poort[/caption] Primair doel: CO2 opslag De Nederlandse bos- en houtsector heeft een plan ontwikkeld om met bos bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs. Investeren in bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Nederland heeft momenteel 356.000 ha boslandschap. Dit is ongeveer 9% van de oppervlakte van ons land en relatief laag in vergelijking met andere Europese landen. Door zowel bosuitbreiding als door huidige en nieuwe bossen productiever en duurzamer te beheren, kan de productie van Nederlands hout worden verhoogd. [caption id="attachment_46242" align="alignright" width="281"]potentiële opties voor nieuw bos (en efficiënter gebruik) potentiële opties voor nieuw bos (en efficiënter gebruik)[/caption] Bos en recreatie Bos- en natuurgebieden zijn belangrijke trekpleisters voor recreanten en toeristen. Daar wordt in de plannen ook rekening mee gehouden. De ruimte voor recreatieve voorzieningen gaat immers een beetje ten koste van een optimale houtproductie. Een quote uit het rapport: "Bos is meer dan een staande voorraad hout. Daarom moet het duurzaam in stand houden van aan bossen gebonden natuurwaarden en het ruimte bieden aan andere maatschappelijke functies van bos het uitgangspunt zijn. Gezien de diversiteit aan soorten areaal zullen veel partijen moeten bijdragen: boseigenaren, bedrijfsleven, landbouw- en recreatiesector, overheden – allen betrokken bij de totstandkoming van dit Actieplan. Door in een vroeg stadium betrokken te raken kunnen ook (recreatieve) voorzieningen in het masterplan worden ingetekend." Kosten De totale kosten voor 100.000 hectare nieuw bos bedragen ruim drie miljard euro, deels bestaand uit afwaardering van grondwaarden en deels uit aanlegkosten. Een realistische doorlooptijd is dertig jaar, van 2020 tot 2050, wat neerkomt op een jaarlijkse investering van € 101 miljoen, waarvan € 61 miljoen door het Rijk. De recreatieve invulling wordt ook genoemd als onderbouwing van de financiën van de plannen: "‘er bos van maken’ kost veel geld, maar de stap naar bos in combinatie met verblijfsrecreatie betekent juist per direct grote waardestijging." Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren Bewaren