De komende jaren ondergaan de havens in het centrum van Harderwijk een ingrijpende verandering. Als leidraad voor de ontwikkeling, gebruik en beheer van de bestaande en nieuwe havens heeft het college van B&W de Havenvisie Harderwijk 2016 vastgesteld. De komende jaren ondergaan de havens in het centrum van Harderwijk een ingrijpende verandering. Als leidraad voor de ontwikkeling, gebruik en beheer van de bestaande en nieuwe havens heeft het college van B&W de Havenvisie Harderwijk 2016 vastgesteld. havenvisie harderwijkDrie nieuwe havens

Door de realisatie van het project Waterfront verandert het gebruik van de Vissershaven en Lelyhaven. Ook worden drie nieuwe havens aangelegd: Stadshaven, Strandhaven en Waterstadhaven. Met de havenvisie geeft het college van B&W richting aan de ontwikkeling, gebruik en beheer van bestaande en nieuwe havens in Harderwijk. Met als doel om de economische en toeristische aantrekkingskracht van Harderwijk te vergroten en versterken. Daarbij richt de gemeente zich op passanten, toeristische bezoekers in bijvoorbeeld de sector fiets-vaarvakanties en rondvaarten. Flexibiliteit De havens in Harderwijk hebben afhankelijk van het (beoogde) gebruik elk hun eigen karakter. Wel vindt het college van B&W dat bepaalde kades door meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden, het zogenoemde dubbelgebruik. Denk bijvoorbeeld aan wisselend gebruik in de zomer- en winterperiode, waardoor bepaalde gebieden het hele jaar door attractief blijven of aan de mogelijkheid om in te spelen op marktontwikkelingen. Aandachtspunt zijn de openbare kades langs de woongebieden. Primair zijn deze kades bedoeld voor bewoners. De zuidelijke kades van de wooneilanden kunnen bij uitzondering gebruikt kunnen worden door andere doelgroepen. Aantrekkelijkheid In verband met het verdwijnen van de jachthaven ‘Haven van Harderwijk’ waren in de concept-visie vaste ligplaatsen beoogd in een deel van de Stadshaven. Naar aanleiding van de inspraakreacties is besloten om de Stadshaven in het geheel aan te merken als passantenhaven. Hierdoor wordt het Boulevardgebied aantrekkelijker en levendiger. In de Vissershaven, Strandhaven en Lelyhaven worden in beperkte mate ruimtes gereserveerd voor vaste ligplaatsen. Doorvaarbaarheid Ook onderstreept het college van B&W in de Havenvisie het belang om de doorvaarbaarheid, en daarmee de aantrekkelijkheid, van de havengebieden (verder) te vergroten. Onder andere is in overleg met de betrokken partijen in het Waterfront besloten om de verbinding tussen het woongebied Noordereiland en woongebied De Bakens nu doorvaarbaar te maken voor sloepen en vergelijkbare vaartuigen. Ook wordt bij de uitwerking van het woongebied De Stadswerven de haalbaarheid van een doorvaarbare gracht. Nieuw havenkantoor en sanitaire voorzieningen Door de komst van de nieuwe havens krijgt het huidige havenkantoor een decentrale ligging. Om waterrecreanten gastvrij in de havens te ontvangen, vindt het college van B&W het wenselijk dat de ‘gastheer’ en de sanitaire voorzieningen, al dan niet gecombineerd, op goed bereikbare en zichtbare locatie(s) in het havengebied zitten. In de Havenvisie is aangegeven welke locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Bron: persbericht gemeente Harderwijk