Er was een lange en intensieve overlegperiode nodig om tot overeenstemming te komen over de nieuwe CAO recreatie. De vakbonden en de RECRON hebben op 29 juni een compromis bereikt dat beide partijen aan hun leden kunnen voorleggen. Er was een lange en intensieve overlegperiode nodig om tot overeenstemming te komen over de nieuwe CAO recreatie. De vakbonden en de RECRON hebben op 29 juni een compromis bereikt dat beide partijen aan hun leden kunnen voorleggen.deal

Op 21 juni werd ook al een resultaat bereikt voor de CAO zwembaden, die nu is losgekoppeld van de CAO recreatie. Zowel de vakbonden (FNV Recreatie, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang) als de werkgevers (RECRON) belichten de resultaten die voor hun achterban van belang zijn. Bij de werknemersvertegenwoordiging is dat o.a. een loonstijging van 1,75% met ingang van 1 januari 2017. Voor de werkgevers is het van groot belang dat er afspraken zijn gemaakt over seizoenscontracten bij seizoensbedrijven. De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2016 en loopt tot 1 juli 2017. Vakbonden blij met loonstijging en zekerheid Belangrijkste punten voor de vakbonden zijn een loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017 en afspraken voor medewerkers met een seizoenscontract. Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie over het behaalde resultaat: “Ik ben tevreden dat het ons weer gelukt is om goede en kwalitatieve afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor de recreatiesector. De 18.000 hardwerkende recreatiemedewerkers hebben hier het volste recht op.” Andere onderdelen uit de gemaakte afspraken:

  • Afspraak over seizoensarbeid, waardoor in afwijking van de ketenbepaling (WWZ) voor de seizoenswerknemer de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort van ten hoogste zes maanden naar drie maanden.
  • Een tegemoetkoming in cursuskosten, waarbij medewerkers een persoonlijk scholingsbudget kunnen sparen gedurende maximaal 4 jaar (4 x € 400 = € 1600).
  • Ontslagbescherming voor kaderleden van vakbonden.
  • Dienstroosters waardoor werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden.
  • Per 1 januari 2017 wordt het nieuwe pensioencontract ingevoerd.
  • Een afspraak om de aanvulling 3e jaar WW uit te werken, conform aanbeveling van Stichting van de Arbeid.
RECRON tevreden met oplossing voor seizoensarbeid

Een wezenlijk punt dat is bereikt, is de mogelijkheid om seizoenscontracten af te sluiten in seizoensbedrijven, met een onderbreking van minimaal 3 maanden. Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) was al na 2 jaar een onderbreking van 6 maanden vereist en dat stond haaks op het seizoensmatige karakter van de recreatiebedrijven. Door wetswijziging, waarvoor RECRON sterk heeft gelobbyd, was het mogelijk om binnen de cao afspraken te maken. Dat heeft RECRON gerealiseerd. Partijen zijn verder overeengekomen een loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017. Partijen hebben ook afgesproken dat per 1 januari 2017 de pensioenregeling voor de recreatiesector wijzigt, waardoor werknemers in de lagere loonschalen meer pensioen zullen opbouwen. Het effect op de gemiddelde loonkosten is neutraal. Een kwalitatieve impuls wordt gegeven door het beschikbaar stellen van een persoonlijk scholingsbudget. “De cao is goed voor de sector. Het schept duidelijkheid en de loonsverhoging is marktconform. Zeker nu we ook afspraken hebben gemaakt over seizoenswerk, die ook voor de komende jaren van wezenlijk belang blijven.”, aldus Martin Merks, manager sociaal beleid RECRON. Het CAO akkoord is nog niet definitief. Beide partijen leggen het bereikte onderhandelingsresultaat nu, met een positief advies, voor aan hun achterban. Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl www.cnvvakmensen.nl www.recron.nl Bewaren