De provincieraad van West-Vlaanderen heeft haar subsidiebeleid voor toerisme grondig gemoderniseerd. Nieuw daarbij is de subsidiemogelijkheid voor 'Logies van de toekomst'. Daarmee wil de provincie een impuls geven aan innovatie en vernieuwing van de verblijfsrecreatie. De provincieraad van West-Vlaanderen heeft haar subsidiebeleid voor toerisme grondig gemoderniseerd. Nieuw daarbij is de subsidiemogelijkheid voor 'Logies van de toekomst'. Daarmee wil de provincie een impuls geven aan innovatie en vernieuwing van de verblijfsrecreatie.

[caption id="attachment_43804" align="alignright" width="300"](Vernieuwend) hotel Memlinc Palace, Knokke Heist. (Foto: Westtoer) (Vernieuwend) hotel Memlinc Palace, Knokke Heist. (Foto: Westtoer)[/caption] Modernisering subsidiestelsel Een vernieuwing van het toeristisch subsidiestelsel was nodig om goed aan te sluiten bij de toeristische subsidiëring die vanuit Vlaanderen en Europa wordt aangeboden. Daarin zijn de afgelopen jaren flinke wijzigingen aangebracht. Hierdoor ontstond het gevaar dat er in de komende jaren niet of te weinig zou worden geïnvesteerd in de West-Vlaamse toeristische infrastructuur. Dit kan resulteren in een concurrentiële achterstand in binnen- en buitenland. Om dit te voorkomen, pakt het provinciebestuur uit met een nieuw en krachtig impulsbeleid. Het stimuleert de constante vernieuwing van het West-Vlaamse toeristische aanbod. Naast de subsidies voor 'logies van de toekomst' is er ook een grotere toelage beschikbaar voor toeristische infrastructuur, tot 50 % van de investering. Ook nieuw in de regelingen is dat niet alleen lokale besturen en vzw’s beroep doen op het reglement, ook de private sector (ondernemers) kunnen een aanvraag indienen. Een eerste oproep voor het indienen van projecten wordt voorzien in het najaar. In september wordt het reglement tijdens verschillende infosessies toegelicht. Drie categorieën

  • - Infrastructuur: Voor deze categorie worden de subsidiebedragen ten opzichte van de vorige versie van het reglement verdubbeld: initiatiefnemers kunnen voortaan via het nieuwe reglement 50 % van de investering, tot 250.000 euro betoelaging, ontvangen. Onder andere nieuwe belevingsconcepten, attractiepunten, herpositioneren of innoveren van bestaande attracties en infopunten komen in aanmerking. Ook belevingsinfrastructuur op strand en dijk, langs het groen-blauwe netwerk en op de provinciale fiets- en wandelproducten van Westtoer met inbegrip van missing links en het aanleggen van kampeerautoterreinen komen in aanmerking.
  • - Logies van de toekomst: De categorie ‘subsidies voor het logies van de toekomst’ ondersteunt de innovatie van het toeristisch logies. Zowel hotels, gastenkamers, vakantiewoningen als openluchtrecreatieve bedrijven kunnen hiervan gebruik maken. De subsidie is ook bestemd voor experimentele logiesvormen. De investering speelt bij voorkeur in op een specifieke doelgroep of nood: familievriendelijkheid, duurzaamheid enz. De subsidie voor deze categorie bedraagt maximaal 20 % van de begrote kosten, met een maximum van 20.000 euro. De totale projectkost dient echter minstens 5.000 euro bedragen. Projecten die louter de verfraaiing of renovatie van bestaande logies beogen en/of geen innovatief karakter hebben, komen niet in aanmerking.
  • - evenementen: Met de ‘opstartsubsidie voor innovatieve evenementen’ wil de Provincie meerdaagse, vernieuwende evenementen die voor het eerst georganiseerd worden een impuls geven. Na een succesvolle eerste editie is het de bedoeling dat het evenement herhaald wordt in de toekomst. Het evenement moet bijdragen tot het versterken van het imago van de bestemming. De subsidie voor deze categorie bedraagt maximaal 20 % van de begrote kosten, met een maximum van 20.000 euro.

Bron en meer informatie: www.west-vlaanderen.be