Minister Lodewijk Asscher heeft een serie aanpassingen rondom de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (Wwz) bekend gemaakt. Daarin is ook aandacht voor seizoenswerk. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. Minister Lodewijk Asscher heeft een serie aanpassingen rondom de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (Wwz) bekend gemaakt. Daarin is ook aandacht voor seizoenswerk. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. zwembadSeizoensarbeid blijft mogelijk

Kabinet, coalitie en sociale partners vinden dat er snelheid geboden is bij de aanpassingen, zeker waar het gaat om het seizoenswerk. In de wet is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes. De RECRON, die een lobby heeft gevoerd voor deze aanpassing reageert opgelucht: "RECRON is blij dat de minister heeft geluisterd naar haar bezwaren en argumenten tegen de huidige regeling die seizoensgebonden bedrijven niet past. De exacte uitwerking van deze uitzondering op de wettelijke regeling is nog niet bekend, maar de aanpassing van de wet biedt goede mogelijkheden om de voor de recreatiesector zo belangrijke uitzondering op de ketenbepaling bij cao te gaan regelen. Op dit moment zijn er cao-onderhandelingen gaande en RECRON zal deze uitzonderingsmogelijkheid aan de cao-tafel inbrengen." Andere onderdelen van het pakket Naast de aanpassing van de wet t.a.v. seizoensarbeid zijn er nog meer aanpassingen gemaakt;

  • Zo word het minimumjeugdloon in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen. Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan tenminste WML verdienen.
  • Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.
Polderoplossing

Met de aanpassingen zijn zowel de diverse politiek stromingen als de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers tevreden. Werkgeverskoepel MKB Nederland concludeert: "MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is om verschillende knelpunten in de Wet werk en zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen. Dat is gebeurd na overleg met de sociale partners en de fracties in de Tweede Kamer. Werkgevers krijgen na twee jaar ziekte van een werknemer de transitievergoeding bij ontslag vergoed door het UWV. Ook de problemen bij seizoenswerk worden aangepakt. Verder zijn afspraken gemaakt om de ontslagprocedure bij het UWV te vereenvoudigen en om enkele schrijnende punten bij de transitievergoeding voor ondernemers in problemen of bedrijfsbeëindiging op te lossen." Meer informatie: Rijksoverheid: Kabinet lost knelpunten arbeidsmarkt op Recron: Wet Werk en Zekerheid wordt aangepast MKB Nederland: Goed dat de pijnpunten arbeidsmarkt voor ondernemers worden opgelost