Het programma van Vitale Vakantieparken krijgt ook in 2021 en 2021 de steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Ollongren tekende op 27 januari een overeenkomst waarin o.a.1,4 miljoen Euro wordt toegezegd aan de uitvoering van de Actie-agenda 2021-2022.

De vitaliteit van vakantieparken in Nederland is een lastig dossier, waar veel partijen bij betrokken zijn. De eerste projecten met Vitale Vakantieparken stammen al uit 2013. Destijds was De Veluwe als eerste aan de beurt met de revitalisering van de verblijfsrecreatie. In de loop der jaren hebben op diverse vakantieparken ontwikkelingen plaatsgevonden die inmiddels als 'ongewenst' worden bestempeld. De problematiek loopt uiteen van permanente bewoning, huisvesten van arbeidsmigranten tot aan serieuze criminele activiteiten en ondermijning.

De inzet van de Actie-agenda 2021-2022 bestaat uit vijf hoofdlijnen:

  •     Vakantieparken aantrekkelijk houden;
  •     Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen;
  •     Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen;
  •     Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning;
  •     Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is.

Vervolg

De Actie-agenda 2021-2022 is een vervolg op die van 2019-2020. De eerste Actie-agenda legde een stevig fundament waar nu een verdere verdieping op kan worden aangebracht en wordt doorgebouwd op successen. Zo is de afgelopen twee jaar bij alle betrokken partijen het besef van urgentie vergroot. Verder is er veel kennis opgebouwd over de sociaal-maatschappelijke problematiek bij de Nederlandse vakantieparken. Daarnaast wordt de economische kracht van de recreatiesector versterkt en het onderdoen van deze sector aangepakt.  Een flink aantal provincies maakte bovendien dankzij de impulsgelden vanuit het Rijk een eigen integraal beleid voor de vakantieparken. Het aanpakken van de problematiek op de vakantieparken vergt een langdurige gezamenlijke aanpak, zo blijkt uit de aanpak van de afgelopen jaren.

We vroegen Willem Kraanen die namens ZKA Leisure diverse projecten van Vitale Vakantieparken heeft begeleid wat we van deze nieuwe actie-agenda mogen verwachten? Kraanen: "Het is een goed signaal vanuit de Rijksoverheid dat de ondersteuning voor dit project wordt voortgezet. De problematiek op de vakantieparken is vaak bijzonder complex. Het kost veel tijd om de problemen structureel op te lossen. Met deze voortzetting van de ondersteuning wordt deze tijd gegund en kunnen meer parken worden gerevitaliseerd."

Pilots

De komende twee jaar gaat er meer aandacht uit naar de problematiek van kwetsbare mensen op vakantieparken. Mede door de gevolgen van COVID-19 worden zij samen met de recreatieondernemers extra hard getroffen. In een aantal pilots doet men daarom onderzoek naar mogelijkheden om kwetsbare mensen op vakantieparken sneller te vinden/herkennen en te ondersteunen. Ook wordt bekeken hoe alle betrokken partijen permanente bewoners van vakantieparken het beste kunnen begeleiden naar passende huisvesting. De opgedane kennis en ervaring van deze pilots worden vervolgens beschikbaar gesteld aan andere gemeenten.

Kraanen: "De aandacht voor kwetsbare mensen is inderdaad een belangrijk onderdeel van de totaloplossing. Wij zien dat er in de  praktijk verschillende trajecten worden ingezet. Soms wordt een park weer volledig ingericht voor recreatie; in andere gevallen kiezen gemeenten er voor om een andere bestemming op de parken toe te laten. In Oosterhout zijn wij beijvoorbeeld betrokken geweest bij het project rond camping De Eekhoorn. Daar is geïnvesteerd in woningen voor mensen die anders dakloos zouden zijn geworden. Er werd ook budget vrijgemaakt om de camping een facelift te geven. Deze dubbelfunctie vraagt natuurlijk om de nodige kennis over de juiste inpassing." (zie ook artikel op BN de Stem

Partijen die direct zijn betrokken bij de Actie Agenda 2021-2022 zijn naast het Rijk ook het IPO, de VNG, GGD GHOR, Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Legers des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl