Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.

Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 90.000 per 3 maanden.

De TVL-regeling wordt met 3 keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De TVL is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat op 28 augustus werd gepresenteerd.

Voorwaarden verlengde TVL na 1 oktober 2020

Mkb-ondernemers (maximaal 250 werknemers) krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor de periode oktober tot en met december geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30 % omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40 % (januari tot en met maart) en 45 % (april tot en met juni). Een bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Van dat deel wordt maximaal 50 % gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000.

Er is circa € 1,8 miljard  beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de verlengde TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS- en TVL-regeling. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de eerste TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC) lopen ook door. Het kabinet heeft vandaag ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei genomen. Ook is er € 482 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector waaronder, na inzet van het ministerie van EZK, € 15 miljoen aan financiering voor het behoud van het varend erfgoed: de zogenoemde bruine vloot.

Tot slot komt er een omscholingssubsidie beschikbaar voor mkb-werkgevers in kraptesectoren, zoals in de techniek waar extra werk ligt om bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie uit te voeren. De regeling stimuleert ondernemers om nieuwe werknemers aan te nemen en bevordert zo het overstappen van mensen tussen sectoren.

Meer informatie: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Nog meer ondersteunende maatregelen

  • Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden.
  • Het kabinet verlengt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021. Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en met liquiditeitsproblemen.

In een brief aan de tweede kamer wordt er vanuit diverse ministeries een toelichting gegeven op het nieuwe steunpakket. Ook daarin krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie de nodige aandacht. We lichten enkele punten uit:

  • Cultuur: Het kabinet heeft besloten tot een steunpakket voor de culturele sector. Dit steunpakket is aanvullend op de generieke maatregelen, het eerdere aanvullende cultuurpakket van € 300 miljoen en de € 60 miljoen voor de schade van gemeenten in verband met de lokale culturele infrastructuur. Het kabinet stelt nu € 264 miljoen extra beschikbaar voor onder meer de verlenging van het aanvullende cultuurpakket in de eerste helft van 2021, waarmee ook wordt ingezet op innovatie en nieuwe vormen van publieksbereik.Daarnaast komt er € 150 miljoen beschikbaar voor de lokale culturele infrastructuur en nog eens € 68 miljoen voor de schade van gemeenten en provincies.
  • Dierentuinen: Het kabinet stelt in totaal maximaal € 39 miljoen beschikbaar om dierentuinen die faillissement moeten aanvragen financieel te ondersteunen. Alleen instellingen die in het bezit zijn van een dierentuinvergunning, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan onder SBI-code 91041, en die financieel gezond waren voor de crisis,kunnen aansprak maken op de tegemoetkoming.
  • Evenementenbranche: In de evenementenbranche wordt gesproken over nieuwe verzekeringsinstrumenten, waarmee activiteiten mogelijk weer hervat kunnen worden. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.